Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

MODELE HAZARDU A MODEL LOGITOW

12 (11-22) Beata Bieszk-Stolorz Więcej
2.

O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ

14 (23-36) Ewa Drabik Więcej
3.

INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW

12 (37-48) Iwona Foryś Więcej
4.

ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

12 (49-60) Wojciech Grabowski, Edward Stawasz Więcej
5.

ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY CZY ESTYMATOR MINIMALIZUJĄCY BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY

10 (61-70) Jan Purczyński Więcej
6.

WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE

12 (71-82) Jan Purczyński, Kamila Bednarz-Okrzyńska Więcej
7.

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

10 (83-92) Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke Więcej
8.

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI

12 (93-104) Bogusława Ziółkowska Więcej
9.

DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE

14 (107-120) Paweł Baran, Anna Gdakowicz Więcej
10.

WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA

12 (121-132) Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk Więcej
11.

BADANIE KOINTEGRACJI WYBRANYCH ZMIENNYCH EkONOMICZNO- FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

10 (133-142) Barbara Batóg Więcej
12.

WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE

14 (143-156) Jacek Batóg Więcej
13.

INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE

14 (157-170) Iwona Bąk Więcej
14.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ

16 (171-186) --- Więcej
15.

GRUPOWANIE LOKALIZACJI W MAGAZYNIE PODCZAS PROCESU KOMPLETACJI PRODUKTÓW

12 (187-198) Krzysztof Dmytrów Więcej
16.

MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

12 (199-210) Mariusz Doszyń Więcej
17.

LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY


(Poziom wiedzy a odpowiedzi udzielane w badaniach ankietowych. Przykład ankiety badającej preferencje ubezpieczeniowe)
13 (211-223) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński Więcej
18.

STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013

14 (225-238) Iwona Foryś, Małgorzata Tarczyńska- Łuniewska Więcej
19.

FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

14 (239-252) Urszula Gierałtowska Więcej
20.

ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

12 (253-264) Dorota Jankowska, Agnieszka Majka Więcej
21.

DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

14 (265-278) Ewa Jankowska Więcej
22.

DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH

12 (279-290) Paweł Kobus Więcej
23.

RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

14 (291-304) Wojciech Kuźmiński, Józef Hozer Więcej
24.

STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM

12 (305-316) Łukasz Mach Więcej
25.

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM

12 (317-328) Agnieszka Majka, Dorota Jankowska Więcej
26.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA W BADANIU ŻYWOTNOŚCI FIRM

12 (329-340) Iwona Markowicz Więcej
27.

EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE

14 (341-354) Adrianna Mastalerz- Kodzis, Ewa Pośpiech Więcej
28.

OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW

12 (355-366) Marek Ogryzek, Krystyna Kurowska Więcej
29.

WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014

16 (367-382) Jerzy Czesław Ossowski Więcej
30.

OBCIĄŻENIA FINANSOWE DOCHODÓW GOSPODARSTW SŁABYCH EKONOMICZNIE W LATACH 2010–2012 W REGIONACH ROLNICZYCH FADN

14 (383-396) Joanna Pawłowska-Tyszko, Irena Augustyńska- Grzymek Więcej
31.

ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014

12 (397-408) Robert Pietrzykowski Więcej
32.

STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE

14 (409-422) Małgorzata Podogrodzka Więcej
33.

ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

16 (423-438) Ewa Putek-Szeląg, Urszula Gierałtowska Więcej
34.

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

12 (439-450) Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke Więcej
35.

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

12 (451-462) Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka Więcej
36.

BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA POMIĘDZY PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW PRZEZ TRANSPORT SAMOCHODOWY A WZROSTEM GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI

12 (463-474) Elżbieta Szaruga Więcej
37.

OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE

14 (475-488) Paweł Ulman Więcej
38.

BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

14 (489-502) Katarzyna Wawrzyniak Więcej
39.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013

14 (503-516) Wioletta Wolańska Więcej
40.

OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015

14 (517-530) Marta Zaorska Więcej
41.

WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH

12 (531-542) Konrad Żelazowski Więcej