Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Małgorzata Tarczyńska- Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: spółki deweloperskie wskaźniki struktury majątku stabilność struktury
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (225-238)
Klasyfikacja JEL: G20 E22 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kondycja rynku nieruchomości i podmiotów na nim działających jest ściśle związana z koniunkturą gospodarczą. Negatywne zjawiska na rynku nieruchomości potwierdzają także słabe wyniki spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące kondycji spółek deweloperskich notowanych na GPW w latach 2007–2013 w kontekście struktury ich kapitałów. Celem badania jest ocena struktury kapitałów i jej stabilności w spółkach deweloperskich aktywnych na rynku mieszkaniowym w Polsce. Wykorzystano dane ekonomiczno-finansowe badanych spółek deweloperskich. Wyznaczono podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe struktury majątku, które posłużyły do oceny ich stabilności w latach koniunktury i dekoniunktury na rynku nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, J. (1996). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy – propozycja syntetycznej miary. Materiały Konferencyjne. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Batóg, J. (1997). Propozycja klasyfikacji firm według sytuacji ekonomiczno-finansowej. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania (s. 68–79). T. 4. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1999). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
4.Bednarski, L., Waśniewski, T. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: FRR.
5.Bień, W. (1999). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
6.Dudycz, T., Skoczylas, W. (2014). Sektorowe wskaźniki finansowe. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Rachunkowość, 3, 55–80.
7.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Foryś, I., Tarczyński, W. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego – stan i perspektywy (s. 11–14). Szczecin: IADiPG.
9.Jachna, T., Sierpińska, M. (2009). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
10.Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2007). Statystyczna analiza wybranych wskaźników ekonomiczno- finansowych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 17, 615–634.
11.Peiser, R.B., Frey, A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington, D.C.: ULI The Urban Land Institute.
12.Peto, R. (2011). Global Property Outlook and Role of Real Estate in the European Financial Crisis. Real Estate Issues, 36, 2, 11–20.
13.Skoczylas, W. (red.). (2009). Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (s. 335–364). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
14.Skoczylas, W., Waśniewski, T. (1998). Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 4, 199–211.
15.Tyran, M.R. (2005). Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
16.Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR.
17.Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Kraków: Wolters Kluwer.
18.Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.