Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014

Autorzy: Jerzy Czesław Ossowski
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy zapotrzebowanie na pracę popyt globalny stopa wzrostu PKB stopa wzrostu zatrudnienia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (367-382)
Klasyfikacja JEL: C20 E23 E24 O47
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę Polski. Do oszacowania parametrów strukturalnych modelu wykorzystano dane roczne obejmujące okres od 1995 do 2014 roku. W procesie specyfikacji, estymacji i weryfikacji modelu brano pod uwagę założenia, które były formułowane dla rozważanego związku przyczynowo-skutkowego. W rezultacie zastosowanej procedury specyfikacyjnej wyodrębniono dwa podokresy, dla których efekty wpływu nakładów kapitałowych i postępu technicznego na stopę wzrostu zatrudnienia wykazywały różnicę. Ponadto oszacowano graniczne stopy wzrostu PKB, przy której stopa wzrostu zatrudnienia stawała się dodatnia. Stwierdzono, że graniczna stopa wzrostu PKB dla podokresu od 1996 do 2004 roku wynosiła około 4,7–5,4%. Dla podokresu od 2005 do 2014 roku graniczna stopa wzrostu PKB była mniejsza i wynosiła około 1,9–2,3%. Wielkość ta jest zbliżona do poziomu charakteryzującego większość krajów zachodnioeuropejskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barro, R.J. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
2.Biuletyny statystyczne GUS (1995–2015). Warszawa: GUS.
3.Burda, M., Wyplosz, Ch. (1995). Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
4.Charemza, W.W., Deadman, D.F. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
5.Czyżewski, A.B. (2002). Wzrost gospodarczy a popyt na pracę. Referat na XXII Konferencję Naukową NBP, Reformy strukturalne a polityka pieniężna. Falenty.
6.Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R., Atkins, F.J., Sparks, G.R. (2005). Macroeconomics. Toronto: McGraw-Hill Ryerson Limited.
7.Hall, R.E., Taylor, J.B. (1995). Makroekonomia – teoria, funkcjonowanie i polityka. Warszawa: PWN.
8.Klein, L.R. (1982). Wykłady z ekonometrii. Warszawa: PWE.
9.Kwiatkowski, E., Kubiak, P., Kucharski, L., Tokarski, T. (1999). Procesy dostosowawcze na rynku pracy jako czynnik konsolidacji reform rynkowych w Polsce. Warszawa: CASE.
10.Kwiatkowski, E. (2009). Bezrobocie, Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.
11.Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
12.Ossowski, J.C. (2004). Wybrane zagadnienia z makroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i zadania. Sopot: Wyd. WSFiR.
13.Ossowski, J.C. (2006). Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego. Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej, V, 7–18.
14.Ossowski, J.C. (2010). Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej. Przegląd Statystyczny, 57, 1, 34–52.
15.Ossowski, J.C. (2013). Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali. Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.
16.Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: PWN.
17.Seyfried, W. (2005). Examing the Relationship between Employment and Economic Growth in Ten Largest States. Southwestern Economic Review, 32, 1, 13–24.
18.Roczniki statystyczne GUS (1995–2013) Warszawa: GUS.