Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA

Autorzy: Stanisława Bartosiewicz
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Elżbieta Stańczyk
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ściana wschodnia a reszta Polski polityka spójności innowacyjność przedsiębiorstwa przemysłowe poziom i tempo wzrostu wybranych cech
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (121-132)
Klasyfikacja JEL: R13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zweryfikowano hipotezę braku pozytywnych efektów polityki spójności w zakresie charakterystyk innowacyjności ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Analizą objęto trzy podstawowe aspekty innowacyjności: warunki podstawowe – dające możliwość rozwoju innowacyjności (np. zasoby ludzkie dla nauki i techniki, kapitał zagraniczny); aktywność przedsiębiorstw – charakteryzującą działania przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz wyniki działalności innowacyjnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno poziom, jak i tempo rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej mierzonej wskaźnikami innowacyjności dla ściany wschodniej w przedziale czasowym 2004-2013 są słabsze, niż dla reszty Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: http//: www.stat.gov.pl (22.09.2015).
2.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2013). Małe co nie co o sytuacji ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 17–29.
3.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2014). Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003–2011. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 159–177.
4.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracja i Cyfryzacji. Pobrane z: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (22.09.2015).
5.Dynamiczna Polska 2020. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2013). Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z 15 stycznia 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
6.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006 (2010). Warszawa: GUS.
7.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012 (2013). Warszawa: GUS; Szczecin: US.
8.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). KE. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (22.09.2015).
9.Eurostat. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis (22.09.2015).
10.Hollanders, H., Es-Sadki, N. (2014). Regional Innovation Scoreboard 2014. KE. Pobrane z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation--scoreboard/ (22.08.2015).
11.Nauka i technika w 2006, 2010, 2012 i 2013 r. Warszawa: GUS; Szczecin: US.
12.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf (22.09.2015).
13.Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 ( 2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Pobrane z: http://www.polskawschodnia.gov.pl/ (22.09.2015).
14.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Pobrane z: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/ (22.09.2015).
15.Rocznik statystyczny 2005, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014. Warszawa: GUS.
16.Rocznik statystyczny województw 2005, 2009, 2010, 2011,2013, 2014. Warszawa: GUS.
17.Stańczyk, E. (2015). Innowacyjność w województwie dolnośląskim. Wrocław: US.
18.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2013). Załącznik do uchwały nr 121 Rady Ministrów z 11 lipca 2013 r. (poz. 641). Pobrane z: https://www.mir.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf (22.09.2015).