Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE

Autorzy: Paweł Ulman
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: warunki mieszkaniowe ocena zagrożenia gospodarstwo domowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (475-488)
Klasyfikacja JEL: D12 I31 I32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę oceny sytuacji i warunków mieszkaniowych polskich gospodarstw domowych na podstawie różnorodnych symptomów (cech diagnostycznych) odnoszących się zarówno do wielkości mieszkania, jak i jego jakości. Analogicznie jak w analizie zagrożenia ubóstwem został obliczony dla każdego gospodarstwa domowego wskaźnik zagrożenia złymi warunkami mieszkaniowymi. Przy konstrukcji tego wielowymiarowego wskaźnika wykorzystuje się matematyczną teorię zbiorów rozmytych. Dane statystyczne zostały zaczerpnięte z polskiej części badania EU-SILC z 2013 roku.Oszacowanie wspomnianego wskaźnika w zakresie ogólnym oraz cząstkowych obszarów zagrożenia złą sytuacją mieszkaniową pozwoliło zbadać zróżnicowanie owego zagrożenia w badanej zbiorowości gospodarstw domowych. Daje to podstawy do wskazania stref niedostatków mieszkaniowych, co może być pomocne przy formułowaniu skutecznej polityki mieszkaniowej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Betti, G., Cheli, B., Lemmi, A., Verma, V. (2005). On the Construction of Fuzzy Measures for the Analysis of Poverty and Social Exclusion. Statistica & Applicazioni, 4 (1), 77–97.
2.Cerioli, A., Zani, S. (1990). A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty. W: C. Dagum, M. Zenga (red.), Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty (s. 272–284). Berlin: Springer Verlag.
3.Cheli, B., Lemmi, A. (1995). A Totally Fuzzy and Relative Approach to the Multidimenlsional Analysis of Poverty. Economic Notes, 24 (1), 115–134.
4.Cesarski, M. (2011). Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 15, 29–51.
5.CECODHAS (2011). Housing Europe Review 2012. Brusseles: CECODHAS – Housing Europea’s Observatory.
6.GUS (1935). Mały rocznik statystyczny. Warszawa.
7.GUS (1956). Rocznik statystyczny 1955. Warszawa.
8.GUS (1961). Rocznik statystyczny 1961. Warszawa.
9.GUS (2003). Mieszkania 2002. Warszawa.
10.GUS (2013). Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.
11.NIK (2013). Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,2387,vp,3029.pdf (22.09.2015).
12.Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Wyd. SGH.
13.Supińska, J. (2005). Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej – miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej. W: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej (s. 9–17). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami.
14.Wojtkun, G. (2006). Wybrane problemy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce w latach 1990– 2005. W: H. Zaniewska, A. Tokajuk (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast (s. 40–45). Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
15.Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 11 (2), 123–162.