Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE

Autorzy: Jacek Batóg
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw analizy regionalne wpływ kryzysu gospodarczego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (143-156)
Klasyfikacja JEL: D22 E32 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu światowego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2007 roku, na sytuację ekonomiczno-finansową polskich przedsiębiorstw. Analiza przeprowadzona została w ujęciu regionalnym w latach 2006–2013. Ocenę efektów wpływu zjawisk kryzysowych oparto na obserwacji zmian kształtowania się dwóch podstawowych zmiennych – przychodów ze sprzedaży i liczby pracujących – charakteryzujących przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Stosowana metoda badawcza nawiązuje do propozycji oceny przewagi konkurencyjnej znanej jako metoda BCG, w przypadku której zamiast zmian liczby pracujących rozpatrywane są wartości udziałów w rynku. W celu określenia podokresów korzystnej i niekorzystnej koniunktury gospodarczej wykorzystano Syntetyczny Wskaźnik Koniunktury Gospodarczej SI publikowany przez GUS oraz Wskaźnik Odczuć Ekonomicznych (Economic Sentiment Indicator– ESI) opracowany przez Eurostat. Celem dodatkowym była analiza stabilności zmian sytuacji ekonomiczno-finansowej polskich przedsiębiorstw w badanym okresie oraz określenie stopnia podobieństwa województw pod względem tych zmian. Uzyskane wyniki wskazują na silny wpływ spowolnienia gospodarczego na sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw oraz wysoki stopień regionalnego zróżnicowania tego zjawiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anagnostou, A., Panteladis, I., Tsiapa, M. (2012). Business Cycle Synchronisation in the EU Regions. Pobrane z: http://www.academia.edu/2687808/Business_cycle_synchronization_in_the_EU_regions (10.07.2015).
2.Artis, M., Dreger, Ch., Kholodilin, K. (2009). Common and Spatial Drivers in Regional Business Cycles. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Discussion Paper No. 859, Berlin.
3.Barnett, V., Lewis T. (1994). Outliers in Statistical Data. Chichester: John Wiley & Sons.
4.Batóg, J. (1995). Ocena pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Materiały. Konferencje nr 6 (s. 219–225). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
5.Batóg, J. (2009). Analiza porównawcza wybranych formuł wskaźników koniunktury w kontekście przewidywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W: J. Garczarczyk (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza (s. 329–339). Warszawa: CeDeWu.
6.Batóg, J. (2013). Analiza zgodności wahań koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej. W: B. Pawełek (red.), Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych (s. 34–42). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
7.Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.Davies, S., Kah, S., Woods, Ch. (2010). Regional Dimensions of the Financial and Economic Crisis. European Policy Research Paper No. 70.
9.Duran, H.E. (2015). Dynamics of Business Cycle Synchronization within Turkey. Turkish Economic Association, Discussion Paper No. 1. Pobrane z: https://ideas.repec.org/p/tek/wpaper/2015-01.html (18.08.2015).
10.Economic Crisis: Resilience of Regions (2014). Pobrane z: http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ AppliedResearch/ECR2.html (20.08.2015).
11.Hideaki, H., Kose, A., Otrok, Ch. (2013). Regionalization vs. Globalization. The Research Institute of Economy, Trade and Industry, Discussion Paper Series No. 13-E-004.
12.Hall, V.B., McDermott, C.J. (2004). Regional Business Cycles in New Zealand: Do They Exist? What Might Drive Them? Motu Working Paper 04-10, Motu Economic and Public Policy Research.
13.Larsson, A., Gaco, N., Sikström, H. (2009). Aggregate and Regional Business Cycle Synchronisation in the Nordic Countries. Swedish Institute for European Policy Studies, Report No. 7.
14.Miszczak, K. (2010). Regionalny wymiar światowego kryzysu w Polsce. Biblioteka Regionalisty, 10, 137–151.
15.Montoya, L.A., Haan, J. (2007). Regional Business Cycle Synchronization in Europe? Bruges European Economic Research Papers No. 11, College of Europe, Brugge, Natolin.
16.Orłowski, W. (2009). Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza. W: J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich. Warszawa: Związek Banków Polskich.
17.Rutkowski, J. (1980). Formalne charakterystyki przebiegu procesu wzrostu gospodarczego – propozycje. Wiadomości Statystyczne, 9, 5–9.
18.Strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Analiza procesów adaptacyjnych realizowanych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie Wielkopolski (2011). Poznań: Wielkopolskie Obserwatorium Gospodarcze.
19.Tondl, G., Traistaru-Siedschlag, I. (2006). Regional Growth Cycle Convergence in the European Union. Pobrane z: http://epub.wu.ac.at/568/ (4.07.2015).
20.Warżała, R. (2014). Regionalne cykle koniunkturalne w Polsce w latach 2000–2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35, 2, 529–550.
21.Yuill, D., McMaster, I., Mirwaldt, K. (2009). Polityka regionalna w warunkach kryzysu. Najnowsze zmiany w polityce regionalnej w UE i w Norwegii. EoRPA 09/2, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow.