Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW

Autorzy: Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krystyna Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: geostatystyka interpolacja zasób Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolne niezabudowane cena transakcyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (355-366)
Klasyfikacja JEL: C10 R30 Q11 Q15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do głównych zadań realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych należy poprawa struktury obszarowej gospodarstw, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, a także proces restrukturyzacji gruntów Skarbu Państwa. Poznanie rynku nieruchomości powinno uwzględniać sytuację obecną oraz w miarę możliwości przyszłe tendencje. Istotną informacją usprawniającą zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi będącymi w zasobie ANR są informacje na temat cen nieruchomości oraz ich przestrzennego zróżnicowania. W ramach artykułu na potrzeby opracowania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudOwanych wykorzystano metodę interpolacji (IDW) średniej ważonej odległości. Wskazano również możliwości wykorzystania map w procesie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J., Konieczny, A. (2010). Rodzaje analiz przestrzennych. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
2.Adamczyk, T., Begović, V., Bieda, A., Bielecka, E., Bugaj, P., Dawidowicz, A., Džunić I., Gajos, M., Jankowska, M., Kereković, D., Krukowska, K., Kryszk, H., Kurowska, K., Parzych, P., Rahmonov, O., Schrunk, I., Wojciak, E., Źróbek, R. (2014). Spatial Data in Widegeospace. Zagreb: Nacionalnaknjižnica.
3.Budzyński, T., (2012). Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20, 1, s. 135–144.
4.Bydłosz, J., Cichociński, P., Dębińska, E. (2009). Modelowanie baz danych o nieruchomościach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetkcji, 19, 35–46.
5.Cellmer, R.(2014). The Possibilities and Limitations of Geostatistical Methods in Real Estate Market Analyses. Real Estate Management and Valuation, 22, 3, 54–62. DOI: 10.2478/ remav-2014-0027.
6.Cellmer, R., Bełej, M., Źróbek, S., Śubic-Kovać, M. (2014). Urban Land Value Maps a Methodological Approach. Geodetskivestnik, 58, 3, 535–551. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik. 2014.03.535-551.
7.Cellmer, R., Kuryj, J. (2011). Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19, 3, 7–19.
8.Cellmer, R., Senetra, A., Szczepańska, A. (2012), Mapy wartości gruntów na terenach cennych pod względem przyrodniczym. Geomatics and Environmental Engineering, 6, 3, 15–24.
9.Cichociński, P. (2011). Comparison of Spatial Interpolation Methods for Real Estate Values. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, 19, 3, 120–132.
10.Cymerman, R., Hopfer, A. (2012). System, zasady, procedury wyceny nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
11.Krige, D.G. (1951). A Statistical Approach to Some Basic Mine Valuation Problems on the Witwatersrand. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa, December, 119–139.
12.Krige, D.G. (1952). A Statistical Analysis of Some of the Borehole Values in the Orange Free State Goldfield. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa, Septemeber, 47–64.
13.Kryszk, H., Kurowska, K., Ogryzek, M. (2014). Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, 291–302.
14.Kurowska, K., Kryszk, H., Cymerman, R. (2014). Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, 303–316.
15.Matheron, G. (1962). Traité de Géostatistiqueappliquée, tome 1 (1962), tome 2 (1963). Paris: Editions Technip.
16.Matheron, G. (1965). Les variables régionaliséesetleur estimation. Paris: Masson.
17.Ogryzek, M., Cymerman, R., Kurowska, K., Kryszk, H. (2014). Analiza zmian struktury własnościowej zorganizowanych gospodarstw rolnych z zasobów ANR OT Olsztyn. W: J. Koniczna, A. Trysuła (red.), Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (s. 77–75). Olsztyn: Partner Poligrafia.
18.Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów, jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169–177.
19.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 1328.
20.Tracz, W. (2010). Geostatyka w leśnym SIP. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
21.Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. UG.
22.Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2015, poz. 782, z późn. zm.
23.Zawadzki, J. (2011). Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
24.Źróbek, S., Cellmer, R., Janowski, A., Kuryj, J. (2006). Propozycja technologii opracowania mapy wartości dla miasta Olsztyna. Przegląd Geodezyjny, 10, 3–9.
25.Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J. (2005). Land Value Map as a Source of Information about Local Real Estate Market. Geodezja, 11 (1/1), 63–73.