Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Autorzy: Paweł Baran
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ewaluacja diagnoza lokalne grupy działania lokalna strategia działania
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (107-120)
Klasyfikacja JEL: R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Lokalne grupy działania (LGD) funkcjonują w rzeczywistości polskich obszarów wiejskich od 2004 roku, najpierw w ramach Programu Pilotażowego Leader+, a następnie Osi 4 LEADER w ramach PROW 2007–2013. W założeniu LGD powstają jako oddolne inicjatywy mieszkańców wsi chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i obejmują obszar kilku gmin, a ich działania wspierane są środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). LGD realizują lokalne strategie rozwoju (LSR), w ramach których realizują postawione sobie cele. Na LGD został nałożony obowiązek monitoringu i ewaluacji działań w zakresie realizacji strategii oraz szeroko pojmowanej efektywności funkcjonowania ich biur.W artykule podjęto problematykę diagnozy efektywności działania (ewaluacji) LGD. Zaproponowano algorytm oceny wykonania wskaźników LSR oraz sposób oceny funkcjonowania biura LGD. Zaprezentowane sposoby ewaluacji LSR umożliwiają ocenę oraz porównanie LGD na terenie całego kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, B., Batóg, J., Mojsiewicz, M., Wawrzyniak, K. (2012). Statystyczny system oceny stopnia realizacji strategii rozwoju. Wiadomości Statystyczne, 12, 20–35.
2.Batóg, J., Wawrzyniak, K. (1997). Wykorzystanie norm w zarządzaniu. W: J. Hozer (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce (s. 123–137). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
3.Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska, A. (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
4.Hozer, J. (1989). Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych. Wiadomości Statystyczne, 2, 13–15.
5.Ocena kryteriów oceny LGD i LSR stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2012). Warszawa: PSDB.
6.Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014–2020 (2014). Pobrane z: http://www.prow.wzp.pl/sites/default/files/poradnik_dla_lgd_w_zakresie_opracowania_lsr_-_wydanie_iii.pdf (15.08.2015).
7.Ustawa z 20.02.2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dz.U. poz 378.
8.Ustawa z 7.03.2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dz.U. nr 64, poz. 427.
9.Wawrzyniak, K. (2006). Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych – podstawowe pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 17, 647–659.
10.Wawrzyniak, K. (2014). Wpływ norm empirycznych na końcowy wynik procesu diagnozowania. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 308 (74) 1, 121–128.
11.Ziemski, S. (1973). Problemy dobrej diagnozy. Warszawa: PWN.