Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE

Autorzy: Małgorzata Podogrodzka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: struktura wieku ludności starość starzenie się
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (409-422)
Klasyfikacja JEL: H40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ocenie stopnia zaawansowania starości demograficznej wykorzystuje się wiele miar, ale czy ich przestrzenna analiza prowadzi do podobnych wniosków? Analiza prowadzona jest dla lat 1991–2013 według płci i województw. Określono konwergencję typu beta, gamma i sigma oraz wpływ urodzeń i zgonów na stopień zaawansowania starości demograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak, M. (2004). Pomiar procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 2, 3–16.
2.d’Albis, H., Collard, F. (2013). Age Groups and the Measure of Population Aging. Demographic Research, 29, 617–640.
3.Długosz, Z. (1997). Stan i dynamika starzenia się ludności Polski. Czasopismo Geograficzne, 68, 227–232.
4.Długosz, Z. (1998). Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, 3, 15–25.
5.Frątczak, E. (2002). Proces starzenia się ludności Polski. Studia Demograficzne, 2, 3–28.
6.Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
7.Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
8.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database (12.03.2014).
9.Kot, S.M., Kurkiewicz, J. (2004). The New Measures of the Population Ageing. Studia Demograficzne, 2, 17–29.
10.Kondrat, W. (1972). Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970. Studia i Prace Statystyczne, 40, 62–72.
11.Kosiński, L. (1967). Geografia ludności. Warszaw: PWN.
12.Kowaleski, J.T. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa. Łódź: Wyd. UŁ.
13.Kowaleski, J.T., Szukalski, P. (red.). (2004). Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożeni. Łódź: Wyd. UŁ.
14.Kowaleski, J.T., Szukalski, P. (red.). (2006). Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Wyd. UŁ.
15.Kurek, S. (2004). The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988–2002. Bulletin of Geography, 2, 65–76.
16.Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: AP w Krakowie.
17.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
18.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
19.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
20.Podogrodzka, M. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991–2010. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, 62–76.
21.Podogrodzka, M. (2015). O przestrzennym zróżnicowaniu struktur wieku ludności w Polsce, 1991–2011. Kwartalnik KES Studia i Prace, SGH, 1, 35–58.
22.Potrykowska, A. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce. Przegląd Geograficzny, 1, 41–59.
23.Rowland, D.T. (1996). Population Momentum as a Measure of Aging. European Journal of Population, 12, 41–61.
24.Sanderson, W., Scherbov, S. (2005). Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age. Nature, 435, 811–813.
25.Sanderson, W., Scherbov, S. (2007). A New Perspective on Population Ageing. Demographic Research, 16, 27–58.
26.Wieniecki, I.G. (1981). Starzenie się ludności i metody statystyczne jego pomiaru. W: Metody statystyczne w demografii (s. 76–90). Warszawa: PWN.