Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH

Autorzy: Paweł Kobus
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: ubezpieczenia upraw losowanie warstwowe regresja logitowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (279-290)
Klasyfikacja JEL: C25 C83 G22 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomimo określonego ustawą obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw zaledwie około 11% rolników wykupuje ubezpieczenia upraw. W celu określenia determinant poziomu ubezpieczeń upraw w rolnictwie w opracowaniu analizowano wpływ zmiennych charakteryzujących rolnika: płci, wieku, wykształcenia, deklarowanego stosunku do ryzyka oraz zmiennych charakteryzujących gospodarstwo: regionu kraju, typu produkcyjnego, wielkości ekonomicznej, wystąpienia znaczących szkód w przeszłości. Na podstawie próby 590 gospodarstw przy użyciu regresji logistycznej stwierdzono pozytywny wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstwa, przynależności do roślinnego typu produkcji, lokalizacji w regionie 790 (wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i opolskie) oraz wystąpienia w przeszłości szkód w uprawach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Goraj, L., Malanowska, B., Osuch, D., Sierański, W. (2012). Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku. Warszawa: Polski FADN.
2.Greene, W.H. (1997). Econometric Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
3.GUS (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Warszawa.
4.Lumley, T. (2014). Survey: Analysis of Complex Survey Samples. R package version 3.30.
5.NIK (2014). Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,6847.pdf (6.10.2015).
6.R Core Team (2015). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Pobrane: http://www.R-project.org/ (9.03.2015).
7.Stempel, R. (2013). Ubezpieczenie upraw polowych na terenie Polski północnej. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 47, 7–22.
8.Wicka, O. (red.). (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wyd. SGGW.