Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
OBCIĄŻENIA FINANSOWE DOCHODÓW GOSPODARSTW SŁABYCH EKONOMICZNIE W LATACH 2010–2012 W REGIONACH ROLNICZYCH FADN

Autorzy: Joanna Pawłowska-Tyszko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Irena Augustyńska- Grzymek
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Słowa kluczowe: gospodarstwa słabe ekonomicznie regiony rolnicze FADN obciążenia finansowe dochodu z gospodarstwa rolnego
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (383-396)
Klasyfikacja JEL: Q12 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka obciążeń finansowych dotyczących gospodarstw rolnych wzbudza w ostatnich latach coraz większe emocje, co jest związane z propozycjami zmian zasad funkcjonowania systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w rolnictwie. Stąd za główny cel badań przyjęto analizę struktury i wysokości obciążeń finansowych gospodarstw rolnych w kontekście ich wpływu na dochody rolników. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolne uznawane za słabe ekonomicznie, to jest o wielkości od 2 tys. do 25 tys. euro. Analiza dotyczyła okresu 2010–2012, a dane pozyskano z rachunkowości rolnej systemu Polski FADN. Wybrane do analizy gospodarstwa pogrupowano według lokalizacji w wyodrębnionych dla Polski 4 regionach rolniczych FADN. Z badań wynika, że w analizowanych gospodarstwach udział obciążeń finansowych w dochodach z gospodarstwa rolnego był większy niż w gospodarstwach silniejszych ekonomicznie. Przykładowo poziom obciążeń podatkowych i parapodatkowych w gospodarstwach silnych ekonomicznie był bardzo niski i wynosił niespełna 2%, podczas gdy w jednostkach słabych ekonomicznie obciążenia te wynosiły zwykle 6–8%. Z powyższego wynika, że obciążenia finansowe są niewspółmierne do wysokości dochodów generowanych przez gospodarstwa rolne o różnej sile ekonomicznej. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duczkowska-Małysz, K. (2005). Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych – dylematy wokół rozwoju gospodarczego. W: J. Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy (s. 80–96). Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
2.Forfa, M. (2011). Obciążenia fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92, 89–101.
3.Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D, Smolik, A. (2010). Instrukcja kodowania oraz wykazy kodów. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
4.Goraj, L., Neneman, J., Zagórski, M. (2014). Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych.
5.Kulawik, J., Majewski, E., Pawłowska-Tyszko, J., Wąs, A., Wieliczko, B. (2014). Budżetowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.), WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego rolnictwa (81–97). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
6.Mądra, M. (2009). Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 187–196.
7.Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.