Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM

Autorzy: Agnieszka Majka
Uniwersytet Rzeszowski

Dorota Jankowska
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: innowacyjność poziom życia region analiza
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (317-328)
Klasyfikacja JEL: O31 I31 C40 R13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto próbę oceny poziomu życia mieszkańców oraz poziomu innowacyjności w poszczególnych województwach Polski w latach 2008, 2010 i 2013. Wykorzystano do tego celu taksonomiczną metodę grupowania obiektów, na podstawie których wskazano województwa o relatywnie najwyższych i najniższych poziomach analizowanych zjawisk. Ustalono także grupy województw o zbliżonym poziomie życia i innowacyjności. Ponadto podjęto próbę oceny związku pomiędzy poziomem innowacyjności a poziomem życia mieszkańców poszczególnych regionów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 13–37). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Bywalec, C., Wydmus, S. (1992). Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ekonomista, 5–6, 669–687.
3.Gotowska, M. (2013). Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce. Bydgoszcz: Wyd. UTP w Bydgoszczy.
4.Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną (s. 46–68). Warszawa: PWE.
5.Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: PWN.
6.Majka, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wiadomości Statystyczne, 5, 27–42
7.Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć (s. 256–258). Warszawa: PARP.
8.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
9.Schumpeter, J.A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
10.Sobotka, M.A., Poźniak, A. (2014). Innowacje jako determinanta rozwoju gospodarczego. W: Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu (s. 195–205). Bydgoszcz: Wyd. UTP w Bydgoszczy.
11.Szlachta, J. (1996). Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.