Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014

Autorzy: Robert Pietrzykowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: funkcja logistyczna krzywa wzrostu dopłaty Unii Europejskiej RER
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: C21 C51 O18 R19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było określenie dynamiki zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez analizę oddziaływania dopłat i zmiany dochodów w polskim sektorze rolnym i wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 1973–2014. W artykule podjęto również próbę modelowania związku pomiędzy dochodem a wielkością dopłat. W analizach wykorzystano dane uzyskane z Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa. W pracy wykorzystano funkcję logistyczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buks, J., Pietrzykowski, R. (2015). Relacje między dochodem rolniczym a dopłatami unijnymi w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 3, 67–71.
2.Biczykowski, M. (2013). Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, 93–114.
3.Churski, P. (2008). Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
4.Gorzelak, E. (1990). Dochody ludności rolniczej w Polsce. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
5.Lei, Y.C., Zhang, S.Y. (2004). Features and Partial Derivatives of Bertalanffy – Richards Growth Model in Forestry. Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 9 (1), 65–73.
6.Richards, F.J. (1959). A Flexible Growth Function for Empirical Use. Journal of Experimental Botany, 10 (2), 290–300.
7.Seber, G.A.F., Wild, C.J. 1989. Nonlinear Regression. New York: Wiley.