Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-38
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Autorzy: Katarzyna Wawrzyniak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: agregacja analiza wskaźnikowa diagnozowanie ilościowe parametry struktury
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (489-502)
Klasyfikacja JEL: C19 G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu normy empiryczne obliczone na różnych poziomach agregacji obiektów różnią się między sobą oraz jak duże są to różnice w stosunku do norm teoretycznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych o 3 wskaźnikach finansowych charakteryzujących płynność, aktywność i zadłużenie spółek giełdowych w 2011 roku. Ze względu na fakt, że wybrane wskaźniki to nominanty, empiryczne przedziały wartości normatywnych wyznaczono jako klasyczne i pozycyjne obszary zmienności. Do ich budowy wykorzystano średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe oraz medianę i medianowe odchylenie bezwzględne. Agregacji spółek dokonano na następujących poziomach: sektory (poziom najniższy), makrosektory, makrosektory łącznie (poziom najwyższy).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (2003). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Hozer, J. (1989). Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych. Wiadomości Statystyczne, 2, 13–15.
3.Hozer, J., Tarczyński, W., Gazińska, M., Wawrzyniak, K., Batóg, J. (1997). Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: GUS.
4.Jajuga, K., Jajuga, T. (2008). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
5.Lira, J., Wagner, W., Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych. W: J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu (s. 87–99). Poznań: Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej.
6.Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: PWN.
7.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
8.Sierpińska, M., Jachna, T. (1995). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
9.Strahl, D. (red.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
10.Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Placet.
11.Wawrzyniak, K. (2000). Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako normy w procesie oceny działalności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 269, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 8, 269–282.
12.Wawrzyniak, K. (2007). Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych – podstawowe pojęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, 647–659.