Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy

Autorzy: Paweł Witkowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński WNEiZ
Słowa kluczowe: zezwolenia na emisję dwutlenku węgla uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych EUA EU ETS zorganizowany handel emisjami opodatkowanie status prawno-podatkowy podatek dochodowy podatek od wartości dodanej CIT VAT
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (131-143)
Klasyfikacja JEL: G38 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel –odpowiedź na pytanie, czy zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych można trak-tować jako specjalną formę podatku oraz ustalenie statusu prawno-podatkowego uprawnień do emisji dwutlenku węgla na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od wartości dodanej. Metodologia badania – w artykule przeprowadzono ocenę podatkowego charakteru uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo przeprowadzono analizę ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, interpretacji Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwa sądowego. Wynik – mimo, że uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nie stanowią podatku w sensie prawnym w Polsce, to można je uznać za specjalną formę podatku. Oryginalność/Wartość – oceny dokonano w oparciu o cechy i funkcje przypisywane podatkom. Dodatkowo przeprowadzono ograniczoną analizę systemową i wskazano status prawno-podatkowy uprawnień w ramach podatku dochodowego oraz od wartości dodanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarz I., Zwyrtek M. (2007), Handel emisjami- aspekty podatkowe, Przegląd Podatkowy, 9/2007.
2.Budziszewski J., Żarkowska A. (2015), Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wy-datków związanych z nabyciem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, Doradztwo Podatkowe- Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3/2015.
3.Commission proposal on temporary measures for a response to carousel fraud in certain sectors- Frequently Asked Questions, MEMO/09/423.
4.Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WETekst mający znaczenie dla EOG.
5.Dyrektywa Rady 2006/112 / WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumen-tów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE
8.Eurostat (2013), Environmental taxes, A statistical guide, Eurostat Manuals and guidelines, ISSN 2315-0815.
9.Forum Analiz Energetycznych (2016), Wpływy z aukcji ETS jako źródło finansowania niskoemisyjnej moderni-zacji w Polsce, Bukowski M., Siedlecka U., Śniegocki A., WiseEurope
10.Gomułowicz A., Małecki J. (2010), Podatki i prawo podatkowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa.
11.Gorzelak K.(2015), Uprawnienia do emisji jako przedmiot obrotu i zabezpieczeń, Praca doktorska
12.Ickiewicz J. (2009), Obciążenia Fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
13.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2010 r., IBPP3/443-255/10/PH.
14.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 marca 2011 r. nr IPPB5/423-114/11-5/RS.
15.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2011 r. nr ILPB3/423-55/11-3/EK.
16.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 grudnia 2011 r. nr IBPBI/2/423-1214/11/AP.
17.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2012 r. nr IPTPB3/423-283/11-4/MF.
18.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2012 r. nr IPTPB3/423-337/11-3/PM.
19.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2012 r. nr IPPB5/423-126/12-2/RS.
20.Interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 7 maja 2013 r. Nr IPPB5/423-181/13-3/RS
21.Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 r. IPTPP1/443-149/13-4/MW.
22.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 26 lutego 2015 r., DD10.8221.25.2015.MZB.
23.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 13 maja 2015 r., sygn. DD10.8221.70.2015.MZB.
24.Interpretacja indywidualna Minister Finansów z 6 sierpnia 2015 r., sygn. DD10.8221.111.2015.MZB.
25.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2016 r. IPPP3/4512-151/16-4/JFIII niepubl.
26.Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2016, IPPP2/4512-3-7/16-3/BH.
27.Komisja Europejska (2017), Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Bruksela 1.2.2017 r., COM(2017) 48 final.
28.Konwencja modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, pod red. B. Brzezińskiego Warszawa 2010.
29.Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A. (2003), Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydaw-niczy ABC, 2003, wyd. III)
30.Kossecki P. (2012), Opodatkowanie międzynarodowe handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i swiadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej, Rynek Energii, nr 4/2012.
31.Modzelewski W. (red., 2010), Wstęp do nauko polskiego prawa podatkowego, wyd. dziewiąte, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa.
32.Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podat-nych na oszustwa
33.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 1996 r., Dz.U.96.53.238.
34.Raport z rynku CO2, Nr 52, lipiec 2016, strona 2, http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/raport_co2/2016/KOBIZE_Raport_z_rynku_CO2_lipiec_2016.pdf (dostęp 10.06.2018).
35.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające rejestr Unii na okres rozliczeniowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. oraz na kolejne okresy rozliczeniowe w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzją nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 i (UE) nr 920/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z 29.11.2011 r., s. 1 - 54).
36.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012 roku (nr 648/2012) w sprawie instru-mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (nr 596/2014) w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
37.SNA (2012), SNA NEWS, Number 32/33, March 2012. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna/nn32-33-En.pdf
38.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926.
39.Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. 2015 poz. 1223.
40.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
41.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86.
42.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538.
43.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
44.Wyrok NSA z 30 grudnia 1998 r., sygn. akt I SA/Sz 105/98.
45.Wyrok NSA z 18 marca 1999 r., I SA/Po 1565/98, POP 2000, nr 6, poz. 169.
46.Wyrok NSA z 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 2285/98.
47.Wyrok NSA z 22 marca 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2027/98.
48.Wyrok NSA z 31 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2286/10.
49.Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. 2016-02-16, I SA/Rz 2/16.
50.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. III SA/Wa 654/16.
51.VAT Commitee (2004), Guidelines resulting from the 75TH meeting of 14 October 2004, TAXUD/1607/05-480
52.https://www.irgit.pl/news/zasady-opodatkowania-podatkiem-vat-rynku-prawo-do-emisji-co2,
53.https://www.nik.gov.pl/aktualnoscinik-o-systemach-zarzadzania-emisjami-gazow-cieplarnianych.html,
54.https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/carbon-credit-fraud-causes-more-5-billion-euros-damage-for-european-taxpayer, (dostęp 10.06.2018).