Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia

Autorzy: Magdalena Maciaszczyk
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: konsument niepełnosprawny wartości postmodernistyczne etnocentryzm prosument zachowania konsumenckie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (127-138)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zachowania konsumentów podlegają ustawicznym transpozycjom. Z jednej strony są one modelowane przez ciągły rozwój technologii teleinformatycznych i dynamiczne zmiany obserwowane na rynku. Z drugiej jednak strony zachowania stają się czynnikiem sprawczym i przyczyniają się do kolejnych przeobrażeń. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie trendów konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo, które pojawiają się lub nasilają we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym w kontekście tendencji do digitalizacji stosunków społecznych. Pierwsza tura przeprowadzonych badań ukazała, że osoby niepełnosprawne coraz częściej wykazują skłonności do zachowań prosumenckich przez wyrażanie swoich opinii i oczekiwań za pośrednictwem portali społecznościowych, forów internetowych i stron www producentów. Grupa konsumentów niepełnosprawnych jako podmiot prowadzonych rozważań została wybrana nie bez przyczyny – jest to grupa bardzo liczna, zarówno w Polsce, jak i w na świecie oraz nie jest ona wyczerpująco opisana w literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013, GUS, Warszawa 2014.
2.Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3.Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
4.Domańska K., Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 29.
5.Falkowski A., Rożnowski B., Etnocentryzm konsumencki – nowe wyzwanie dla marketingu, „Marketing i Rynek” 1996, nr 2.
6.Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa 2004.
7.Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
8.Karcz K., Kędzior Z., Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, CBiE, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
9.Maciaszczyk M., Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo: raport z badań, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
10.Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1.
11.Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania” 2013, Vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
12.Shimp T.A., Sharma S., Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE, „Journal of Marketing Research”, 1987, Vol. 24, Iss. 3.
13.Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 11.
14.Sowa I., Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
15.Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1.
16.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
17.van Raaij F., Konsumpcja postmodernistyczna, w: Zachowanie konsumenta, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
18.Wall M., Heslop L.A., Consumer attitudes towards Canadian-made versus imported products, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1986, Vol. 14.
19.Wolny R., Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, „Konsumpcja i Rozwój” 2013, nr 1.