Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych

Autorzy: Beata Bieńkowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość edukacja kreatywność innowacyjność
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: A29 I29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polski system oświaty w ostatnich latach doświadcza bardzo wielu zmian. Dotyczą one nie tylko struktury samego systemu, lecz także programów nauczania. Autorka podejmuje próbę analizy podstawy programowej z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz innych, z założenia zawierających treści związane z przedsiębiorczością na poziomie oświaty w kontekście wyzwań rzeczywistości, w jakiej funkcjonują przedsiębiorcy w gospodarce. Gospodarka ta powinna być oparta na innowacyjności, która jest procesem szczególnym, zawierającym w sobie elementy niepewności, eksperymentu, a jej nieodzownym składnikiem bywa porażka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
2.Burns, P., Dewhurst, J. (1992). Small Business and Entrepreneurship. London: The Macmillan Press.
3.Dollinger, M.J. (1995). Entrepreneurship. Strategies and resources. Illinois: Austin Press Richard D. Irwin.
4.EntreComp (2016). The European Entrepreneurship Competence Framework. Pobrane z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en (8.12.2017).
5.Komarkova, I., Gagliardi, D., Conrads, J., Collado, A. (2015). Entrepreneurship Competence: An Overview of Existing Concepcts, Policies and Initiatives. Luxembourg: Publications Office of the EU. Pobrane z: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96531/jrc96531_final.pdf (1.12.2017).
6.Lackeus, M. (2015). Entrepreneurship in education. What, why, when, how. European Commission. Pobrane z: https://www.oecd.org/cfe/.../BGP_Entrepreneurship-in-Education (7.12.2017).
7.MEN (2017a). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/...podstawa-programowa/...%20WOS.../Podstawa%20program (12.12.2017).
8.MEN (2017b). Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/228/Tom+4+Edukacja+historyczna+i+obywatelska+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceum.pdf (28.11.2017).
9.MEN (2017c). Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Podstawy przedsiębiorczości – projekt. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/przedsiebiorczosc-liceum-i-technikum.pdf (19.11.2017).
10.Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
11.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Rozporządzenie MEN (2017a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. DzU 2017, poz. 703.
13.Rozporządzenie MEN (2017b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. DzU 2017, poz. 1575.
14.Sands, G. (2016). Be a quilt maker, not a puzzle builder. Pobrane z: https://medium.com/costanoa-ventures/be-a-quilt-maker-not-a-puzzle-builder-2b90e0cfa685 (8.12.2017).
15.Savoia, A. (2011). Pretotype it. Pobrane z: http://www.pretotyping.org/uploads/1/4/0/9/14099067/pretotype_it_2nd_pretotype_edition-2.pdf (10.12.2017).
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17.Seelig, T.L. (2015). InsightOut. Get Ideas Out of Your Head and Into the World. New York: HarperCollins Publishers.
18.Seelig, T.L. (2017). Creativity Rules. New York: HarperCollins Publishers.
19.Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (37), 320–332.
20.Pobrane z: https://www.ur.edu.pl/file/63210/17%20Stalończyk%20I.pdf (7.12.2017).
21.Sudoł, S. (2002). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
22.Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015. Warszawa: PARP.