Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .

Autorzy: Mirosława Nowak- Dziemianowicz
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław
Słowa kluczowe: interwencja pedagogiczna interwencja socjologiczna zaangażowanie kompetencje krytyczne emancypacja adaptacja Edukacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (89-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o możliwości przezwyciężenia sprzeczności między dwoma możliwymi celami  edukacji w szkole wyższej. Z jednej strony takim celem (werbalizowanym powszechnie w debacie publicznej oraz badaniach specjalistów) jest dzisiaj przystosowanie traktowane jako warunek przetrwana w świecie ryzyka i powszechnej konkurencji. Oczekiwania pracodawców, rynek jako regulator kształcenia, edukacja „na zamówienie” to powszechne dzisiaj sposoby myślenia o celach szkoły wyższej.. Jednak edukacja na każdym jej poziomie ma do spełnienia jeszcze inne, poza przystosowaniem zadania i funkcje. Jest drogą do rozwoju i samorozwoju, jest szansą na samorealizację i autonomię. Jest sposobem, okazją do nabywania kompetencji krytycznych, które pozwalają na rozumienie otaczającego nas świata, nas samych oraz naszych relacji z innymi. Szansą na rozwiązanie tego problemu są badania zaangażowane, interwencyjne oraz uznanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
2.Czerepaniak-Walczak M., Idea uniwersytetu: wspólnoty poszukiwania prawdy czy przedsiębiorstwa produkowania wy¬kształcenia?, w: Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżyńska, PWN, War¬szawa 2007.
3.Kwaśnica R., Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, IKN, Wrocław 1987, s. 100.
4.Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby: studia i szkice z pedagogii pogranicza, Edytor, Poznań 2000;
5.Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Impuls, Kraków 2013.
6.Nowak-Dziemianowicz M., Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011, s. 5.
7.Nowak-Dziemia¬nowicz M., Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
8.Relacja z debaty „Polska po katastrofie. Państwo-społeczeństwo-polityka” z udziałem: Henryka Domańskiego, Dariu¬sza Gawina, Macieja Gduli, Mirosławy Grabowskiej, Anna Gizy-Poleszczuk, Aleksandra Halla, Jacka Kochanowicza, Roberta Krasowskiego, Ireneusza Krzemińskiego, Radosława Markowskiego, Rafała Matyji, Janusza Reykowskiego, Andrzeja Rycharda, Aleksandra Smolara, Wiesława Staśkiewicza, Mirosława Wyrzykowskiego, 7.04.2011, http://www. batory.org.pl/programy_operacyjne/debaty/2011/polska_po_katastrofie_panstwospoleczenstwopolityka.
9.Szafraniec A., Anomia – przesilenie tożsamości: jednostka i społeczeństwo wobec zmiany, Wyd. UMK, Toruń 1986.
10.Szomburg J., Jaki model rozwoju, jak edukacja? Wielkie przewartościowanie, w: Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowa¬nie, red. J. Szomburg, IBNGR,
11.Gdańsk 2011, s. 12.