Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania

Autorzy: Marek Matejun
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Słowa kluczowe: edukacja przedsiębiorcza kompetencje przedsiębiorcze mikro; małe i średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorczość
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (131-146)
Klasyfikacja JEL: J24 L26 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kompetencje przedsiębiorcze stanowią istotny czynnik sukcesu organizacji i jednostek we współczesnej gospodarce. Są one kształtowane przez wiele czynników wewnętrznych, związanych głównie z profilem psychologicznym człowieka oraz czynników zewnętrznych obejmujących wieloaspektowy wpływ otoczenia. Jednym ze źródeł ich rozwoju może być środowisko akademickie, przed którym stawia się określone oczekiwania i wyzwania. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono określenie podstawowych zadań oraz identyfikację i ocenę zakresu i uwarunkowań rozwoju kompetencji przedsiębiorczych studentów w trakcie kształcenia na poziomie wyższym. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1108 studentów Politechniki Łódzkiej w ramach międzynarodowego projektu badawczego Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS), którego celem była diagnoza postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
2.Bagheri, A., Pihie, Z.A.L. (2011). On Becoming an Entrepreneurial Leader: A Focus on the Impacts of University Entrepreneurship Programs. American Journal of Applied Sciences, 8 (9), 884–892.
3.Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
4.Cheetham, G., Chivers, G. (2005). Professions, Competence and Informal Learning. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
5.Chung, Y.Y., Ding, Ch.G. (2002). Development of the Sales Locus of Control Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75 (2), 233–245.
6.Czekaj, J., Jabłoński, M. (2011). Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 854, 7–22.
7.Drynia, O. (2014). Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 15, 77–88.
8.Europejskie ramy odniesienia (2006), Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dz.U. L 394 z 30.12.2006.
9.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
10.Forbes, D.P. (2005). The Effects of Strategic Decision Making on Entrepreneurial SelfEfficacy. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5), 599–626.
11.Francik, A. (2009). Innowacje jako źródło przedsiębiorczości. W: J. Targalski, A. Francik (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.
12.Geißler, M., Schacht, M., Zanger, C., Kaminski, S. (2012). The Concept of University Entrepreneurial Climate and its Impact on Students’ View on Business Creation. Wellington, New Zealand: Proceedings of the 2012 ICSB World Conference.
13.George, J.M., Zhou, J. (2001). When Openness to Experience and Conscientiousness are Related to Creative Behavior: An Interactional Approach. Journal of Applied Psychology, 86, 513–524.
14.Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna o Wolters Kluwer business.
15.Hallier, J. (2009). Rhetoric but Whose Reality? The Influence of Employability Messages on Employee Mobility Tactics and Work Group Identification. International Journal of Human Resource Management, 20 (4), 846–868.
16.Henderson, R., Robertson M. (2000). Who Wants to Be an Entrepreneur? Young Adult Attitudes to Entrepreneurship as a Career. Career Development International, 5 (6), 279–287.
17.Hisrich, R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. (2005). Entrepreneurship (6th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
18.Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
19.Kalita, B. (2014). Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 72 (1918), 51–64.
20.Kickul, J., Gundry, L.K., Barbosa, S.D., Whitcanack, L. (2009). Intuition Versus Analysis? Testing Differential Models of Cognitive Style on Entrepreneurial Self-Efficacy and the New Venture Creation Process. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (2), 439–453.
21.Lewandowska, A., Tylczyński, Ł. (2014). Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey. Raport krajowy Polska. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego.
22.Liñán, F., Chen, Y-W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593–617.
23.Lisiecka, K., Papaj, T. (2010). Modele kompetencyjne instrumentem zarządzania personelem w urzędach administracji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 2, 45–57.
24.Luethje, C., Franke, N. (2004). Entrepreneurial Intentions of Business Students: A Benchmarking Study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1 (3), 269–288.
25.Man, T.W.Y., Lau, T., Chan, K.F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium enterprises: A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing, 17 (2), 123–142.
26.Man, T.W.Y., Lau, T., Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises: An Investigation through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 21 (3), 257–276.
27.Marszałek, A. (2011). Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy. E-mentor, 3 (40). Pobrano z: www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer /40/id/841 (10.02.2016).
28.Matejun, M. (2015). Skłonność do podejmowania działalności gospodarczej w opinii studentów Politechniki Łódzkiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, XL–XLVII.
29.Matusiak, K.B., Matusiak, M. (2007). Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453, Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 155–165.
30.Mazurkiewicz, A. (2010). Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
31.McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence Rather Than for „Intelligence”. American Psychologist, 28 (1), 1–14.
32.Moczulska, M., Winkler, R. (2014). Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych: konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania. Nauki o Zarządzaniu, 4 (21), 64–74.
33.Moczydłowska, J. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.
34.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
35.Piasecki, B. (2001). Mała firma w teoriach ekonomicznych, W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
37.Piecuch, T. (2010). Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck.
38.Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (3), 79–91.
39.Sarstedt, M., Mooi, E. (2014). A Concise Guide to Market Research. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
40.Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kształtowanie nowoczesnych ocen pracowniczych. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
41.Souitaris, V., Zerbinati, S., Al-Laham, A. (2007). Do Entrepreneurship Programmes Raise Entrepreneurial Intention of Science and Engineering Students? The Effect of Learning, Inspiration and Resources. Journal of Business Venturing, 22 (4), 566–591.
42.Starnawska, M., Popowska, M. (2015). CSR in Family Business – Ethnocentric Meaning Socially Responsible? W: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7), III, 119–132.
43.Thornberry, N. (2001). Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron? European Management Journal, 19 (5), 526–533.
44.Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.
45.Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. W: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7), III, 25–40.
46.Wagner, W.E. (2015). Using IBM SPSS Statistics for Social Statistics and Research Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
47.Zhao, F. (2005). Exploring the Synergy Between Entrepreneurship and Innovation. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11 (1), 25–41.
48.Ziemiański, P., Zięba, K. (2014). Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców – raport z badań. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 2, 91–97.