Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Autonomia edukacji akademickiej w warunkach centralizmu programowego i dekretowanych efektów kształcenia

Autorzy: Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autonomia edukacja akademicka interakcje edukacyjne ustawa 2.0
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:12 (21-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W tekście podjęto próbę spojrzenia na możliwości doświadczania autonomii w codziennych sytuacjach edukacyjnych w szkole wyższej oraz jej konsekwencje dla rozwoju osoby i zmiany społecznej w warunkach biurokratycznego sterowania akademickim kształceniem. Przedstawiono specyfikę autonomii w relacji do upełnomocniania i emancypowania się. Podkreślone zostały konsekwencje udziecinniania uczestników kształcenia (zarówno studentów, jak i nauczycieli). Omówiono także ustawowe regulacje funkcjonowania edukacyjnej działalności uczelni w treściach ustawy 2.0 w kontekście autonomii. W zakończeniu autorka dzieli się swoim doświadczeniem w przełamywaniu rutynizacji w interakcjach edukacyjnych. Odwołując się do osobistych przykładów dotychczasowego praktykowania autonomii w edukacji uniwersyteckiej, wskazuje jej znaczenie dla nauki, życia osobistego i zbiorowego, codziennego „życia poza akademią”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Kształtowanie świadomości krytycznej człowieka.
2.Gdańsk: GWP.
3.Ferrante, E. (2017). Historia nowego nazwiska. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
4.Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
5.Freire, P. (1993). Education for critical consciousness. New York: Seabury Press.
6.Furedi, F. (2017). What’s Happened to the University. A Sociological Exploration of its Infantilisation. New
7.York: Routledge.
8.Harari, Y.N. (2018). Homo Deus. Krótka historia jutra. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
9.Shor, I. (1992). Empowering Education. Critical Teaching for Social Change. Chicago–London: The University
10.of Chicago Press.
11.Smużewska, M. (2015). Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian
12.zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (45), 215–233.
13.Stiegler, B. (2017). Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Ustawa (2018). Ustawa z 20.07.2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
15.Walicki, A. (1983). Zniewolony umysł po latach. Warszawa: Czytelnik.