Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2017.30-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 30 2017
O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autorzy: Arkadiusz Kołodziej
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: socjologia morska wychowanie morskie socjologia wychowania edukacja morska młodzież
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:19 (267-285)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z wielu przedmiotów zainteresowania socjologii morskiej, obok ludzi morza, procesów związanych z morzem i lokalnych społeczności nadmorskich, jest od kilku dekad wychowanie morskie. Idea wychowania morskiego oraz działania z nią związane ulegają ciągłym przekształceniom. Celem artykułu jest określenie dzisiejszych sposobów rozumienia wychowania morskiego oraz zasad wprowadzania tej idei w życie przez nauczycieli różnych poziomów nauczania. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań opinii nauczycieli (badania ilościowe, ankieta pocztowa) zatrudnionych w szkołach województwa zachodniopomorskiego. Starano się odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: jakie formy wychowania morskiego są preferowane przez nauczycieli oraz jakie funkcje powinno ono (ich zdaniem) pełnić w procesie wychowawczym. Zdaniem respondentów wychowanie morskie jest czymś pożądanym, szczególnie jeśli zostanie wpisane w proces budowania tożsamości regionalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białas, Tadeusz. Liga Morska 1944–1953. Gdańsk: Korab, 2002.
2.Borucki, Zenon. „Czas wolny marynarzy na lądzie a problem przystosowania”. W: Czas wolny marynarzy na lądzie, red. Ludwik Janiszewski, 106–136. Szczecin: Wydawnictwo Instytutu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, 1973.
3.Borucki, Zenon. Osobowość a przystosowanie zawodowe marynarza. Wrocław: Ossolineum, 1986.
4.Bryniewicz, Wioleta. Geneza i dzieje socjologii morskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004.
5.Chojnowska, Małgorzata, Iwona Królikowska. „Wychowanie morskie w działaniach Ligi Morskiej i Rzecznej”. W: Z Ligą czy bez Ligi? 95 lat Ligi Morskiej i Rzecznej, red. Bartłomiej Pączek, 7–24. Gdynia: Wydawnictwo JP, 2013.
6.Gundic, Ana, Lovro Maglic, Damir Zec. „Recent developments in higher maritime education in Croatia”. Scientific Journal of Maritime Research 29 (2015): 115–121.
7.Janiszewski, Ludwik. Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1967.
8.Koczorowski, Eugeniusz. Ludzie od masztów i żagli. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
9.Marszałek, Elżbieta. „Edukacja morska dzieci i młodzieży jako ważny element wychowania dla przyszłości”. W: XIV Sejmik Morski. Edukacja Morska w Polsce, red. Izabella Dunin-Kwinta, 101–110. Szczecin: Wydawnictwo Foka, 1998.
10.Marszałek, Elżbieta. Wskazówki metodyczne do pracy szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej. Szczecin: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie, 2002.
11.Mieczkowski, Waldemar. „Działalność Centrum Wychowania Morskiego ZHP”. W: XIV Sejmik Morski, Edukacja Morska w Polsce, red. Izabella Dunin-Kwinta, 119–121. Szczecin: Wydawnictwo Foka, 1998.
12.Milian, Lech. Zawód marynarza floty transportowej. Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej, 1974.
13.Nolan, Bryan. „A Possible Perspective on Deprivations”. W: Seafarer and Community, Towards a Social Understanding of Seafaring, red. Peter H. Fricke, 89–96. London: Croom Helm Ltd, 1973.
14.Olchowy, Tadeusz. „Podstawowe procesy i etapy kształtowania się świadomości społeczno- zawodowej marynarzy”. W: Ludzie morza, red. Ludwik Janiszewski, 73–93. Szczecin: Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie, 1969.
15.Pallis, Athanasios A., Adolf K.Y. Ng. „Pursuing maritime education: an empirical study of students’ profiles, motivations and expectations”. Maritime Policy & Management 38 (2011), 4: 369–393.
16.Sampson, Helen, Lijung Tang. „Strange things happen at sea: training and new technology in a multi-billion global industry”. Journal of Education and Work 29 (2016), 8: 980-994.
17.Sorokin, Pitirim. Ruchliwość społeczna. Warszawa: IFiS PAN, 2009.
18.Syrek, Ewa. Wychowanie jako przedmiot analiz pedagogiki społecznej i socjologii wychowania. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1987.
19.Tenfjord, Ole W. „Mental Diseases Among Norwegian Seamen”. Biuletyn Instytutu Medycyny Morskiej w Gdańsku 17 (1966), 3: 373–377.
20.Tołwiński, Stanisław. „Polski Związek Żeglarski w edukacji morskiej społeczeństwa”. W: XIV Sejmik Morski, Edukacja Morska w Polsce, red. Izabella Dunin-Kwinta, 111–118. Szczecin: Wydawnictwo Foka, 1998.
21.Tubielewicz, Andrzej. „Założenia polityki morskiej”. W: Edukacja Morska w systemie oświaty szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, red. Jerzy Główczyk, Tadeusz Białas, Maria Etmańska, Stanisław Kowszewicz, Ryszard Seyda, 8–14. Gdańsk: IKN-ODN, 1986.
22.Woźniak, Robert. B. Mikrosocjologia edukacji w zarysie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.
23.Woźniak, Robert B. „Społeczne ramy wychowania na statku morskim”. Nautologia 2 (1981): 56–66.
24.Znaniecki, Florian. Socjologia wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
25.Źródła internetowe
26.LMiR. Dostęp 01.09.2016. www.lmir.pl.
27.Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Dostęp 01.09.2016. www.cwm.edu.pl/o-cwm-zhp.
28.Program Edukacji Morskiej w Gdańsku. Dostęp 01.09.2016. www.programedukacjimorskiej.pl/o-programie/.
29.Pracownia Edukacji Morskiej. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji. Dostęp 01.09.2016. http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/.