Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Patronat Medialny "Studia Maritima"

Czasopismo "Studia Maritima" obejmuje patronatem medialnym wydarzenia o charakterze naukowo-badawczym- konferencje/ sympozja/projekty itd. 

W celu uzyskania patronatu prosimy wysłać zgłoszenie na adres: redakcja.sm@usz.edu.pl

Patronat medialny czasopisma "Studia Maritima" nie oznacza deklaracji partycypacji finansowej w przedsięwzięciu. 

Za objęcie wydarzenia patronatem medialnym "Studia Maritima" nie pobierają żadnych opłat.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa EURO-TRANS

18–19.09.2023 r. w Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa EURO-TRANS.

Należąca do prestiżowych w kraju, organizowana jest przez trzy największe w Polsce ośrodki naukowe myśli ekonomicznej transportu, skupione w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Ma zasięg międzynarodowy. Gromadzi czołowych przedstawicieli nauki i polityki transportowej (z kraju i z zagranicy, w tym reprezentujących organy UE), władz samorządowych oraz praktyki gospodarczej. Prezentuje wyniki badań, opinie uczonych i praktyków transportu oraz poglądy na temat funkcjonowania transportu w sferze ekonomicznej, technicznej, zarządczej i funkcjonalnej. Dotyka najważniejszych obszarów współczesnego transportu, odnosi się do zjawisk lokalnych, regionalnych i światowych.

Daje okazję do wypracowania pożądanych kierunków rozwoju transportu, kształtu mobilności osób czy też warunków świadczenia usług transportowych i logistycznych w dobie ograniczeń środowiskowych, energetycznych, zmian na rynku pracy oraz konieczności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wypracowane przez konferencję wnioski są prezentowane w publikacjach naukowych, mediach oraz w formie rezolucji przekazywane resortowi transportu.

Konferencji towarzyszy Forum Młodych-europejska inicjatywa aktywnego uczestnictwa młodych (praktyków gospodarczych, młodszych pracowników nauki, studentów) w dyskusji problemów objętych tematem konferencji oraz prezentacji wizji ich rozwiązania. 

Więcej na stronie wydarzenia: https://eurotrans.usz.edu.pl/

 

 

 

 

 

Mare – Pomerania – Confinium

Czasopismo "Studia Maritima" objęło patronatem medialnym projekt "Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej".

Celem projektu jest podjęcie w ramach utworzonego międzynarodowego konsorcjum (Uniwersytet Szczeciński [Instytut Historyczny], Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą [Katedra Zabytkoznawstwa], Uniwersytet w Greifswaldzie [Instytut Historyczny] oraz muzeów: Muzeum Miejskie w Schwedt, Pomorskie Muzeum Krajowe i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie) badań nad dziejami trzech przenikających się sfer – Strefy Bałtyku (Baltic Sea Region), Pomorza oraz stref pograniczy. W ramach prowadzonych przez ekspertów badań terenowych i archiwalnych podejmowane będą badania szczegółowe nad tematami: biskupstw w strefie bałtyckiej w średniowieczu w ujęciu porównawczym; kulturze świata nadbałtyckiego w średniowieczu i nowożytności; stanu i perspektyw historiografii bałtyckiej; symbolicznego wzmacniania granic w Europie w okresie XIX-XXI w.; stosunku do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i XX w.; roli Bałtyku, Pomorza i Meklemburgii w przemianach gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych po II wojnie światowej; życia żydowskiego na Pomorzu w pamięci Polaków i Niemców. Wyniki badań zostaną przedstawione w publikacjach w renomowanych wydawnictwach i czasopismach. 

Drugim celem projektu jest prezentacja osiągniętych wyników badań oraz pogłębienie współpracy z partnerami na polu dydaktyki i oferty skierowanej dla szerszego grona odbiorców. Aby spełnić te cele projekt obejmuje organizację ponad 30 wydarzeń: konferencji, seminariów, szkół letnich, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wystaw oscylujących wokół tematów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym strefy Bałtyku, Pomorza Zachodniego oraz stref pograniczy – zwłaszcza pogranicza polsko-niemieckiego. Wydarzenie te koordynują najlepsi specjaliści o uznanej renomie międzynarodowej.

Dzięki projektowi, otwarciu na różne instytucje, synchronizację wspólnych działań, kooperację oraz pozyskiwane know-how, a także dzięki zapraszaniu jako ekspertów na konferencje i warsztaty uznanych specjalistów spoza obszaru wsparcie nastąpi wzrost konkurencyjność oferty edukacyjnej i potencjału naukowego zsieciowanych instytucji, a przez to i regionu w skali międzynarodowej. Podjęta współpraca ma przynieść w przyszłości wymierne korzyści naukowe, gdyż chcemy opublikować wyniki podjętych w ramach projektu dyskusji i konferencji w renomowanych o uznaniu co najmniej europejskim wydawnictwach. Chcemy też wspólnie podjąć głębiej poruszone tu zagadnienia w postaci projektów naukowych złożonych do polskich i międzynarodowych instytucji finansujących działalność naukową przez konsorcjum złożone z instytucji partnerskich.

Projekt będzie ponadto spełniać następujące cele społeczne związane z osią priorytetową programu: zwiększenie znajomości sąsiada, oddziaływanie na mieszkańców regionu, podnoszenie ich kompetencji językowych, interkulturalnych, ułatwianie nawiązywania transgranicznych kontaktów w różnych dziedzinach, stworzenie okazji do nawiązania współpracy i jej rozwoju przez różnorodne instytucje: edukacyjne, szkoły wyższe, muzea, organizacje pozarządowe, stowarzyszeń o profilu historycznym. Ze zróżnicowanego programu wydarzeń skorzystają zwłaszcza ludzie młodzi, studenci, naukowcy, uczniowie oraz dziennikarze i liderzy społeczności lokalnych, którzy będą następnie multiplikować zdobytą wiedzę i umiejętności także transgranicznej współpracy.

 

Link do strony: https://mare.usz.edu.pl/ 

 

Call for papers: https://mare.usz.edu.pl/call-for-papers/