Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady przyjęcia tekstu do druku

Dziękujemy, że zechcieli Państwo złożyć artykuł w "Studia Maritima". Instrukcje podane poniżej mają na celu umożliwienie sprawnego przejścia przez recenzje, proces opracowania tekstu i publikację. Prosimy o szczegółowe przeczytanie i zastosowanie się do wymogów redakcyjnych. 

 

Artykuły należy przesłać przez menu "ZAPROPONUJ ARTYKUŁ".

Termin nadsyłania materiałów do kolejnego rocznika upływa z dniem 31 marca roku za jaki ma być wydany tom czasopisma. W indywidualnych przypadkach, po uzgodnieniu z Redkacją, termin może zostać przesunięty do 31 maja.

O przyjęciu artykułu do druku autorzy będą powiadomieni po zrecenzowaniu tekstu.

 

1. Redakcja przyjmuje teksty WYŁACZNIE w językach: angielskim i niemieckim. W wyjątkowych przypadkach przyjmowane mogą być teksty w innych językach kongresowych. Możemy również rekomendować sprawnych i kompetentnych tłumaczy.

2.Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami).

3. Tekst powinien być napisany samodzielnie przez autora/-kę i stanowić wynik jego/jej badań, niepublikowanych wcześniej w innych periodykach [pobierz oświadczenie o oryginalności .doc],

4.  Powinien być także zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi przeciwdziałania praktykom „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu, pisania tekstu na zamówienie) oraz „guest authorship” (dopisywanie się do listy autorów, których udział w powstaniu tekstu był znikomy). Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora/-kę o złożenie oświadczenia w sprawie „zapory ghostwriting” [pobierz oświadczenie "ghostwriting" .doc ]. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą podawane do publicznej wiadomości, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

5.  Redakcja zastrzega sobie również prawo poproszenia autora/-ki o złożenie oświadczenia na temat źródeł finansowania tekstu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów [pobierz oświadczenie "financial disclosure" .doc ].

6. Tekst powinien spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.

7. Redakcja nie pobiera żadnych opłat związanych z publikacją tekstów.

8. Autorzy zachowują pełne prawa autorskie i prawa do publikacji swoich tekstów.

  

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

Przygotowanie tekstu

WYMOGI REDAKCYJNE

 

STRUKTURA TEKSTU

  •  Imię i nazwisko autora/-ki (u góry po lewej stronie).

  • Afiliacja (jeśli autor/ka nie pracuje na uczelni proszę podać pod nazwiskiem autora miejscowość).

  • Adres mailowy i numer ORCID.

  • Tytuł artykułu zarówno w jęz. polskim jak i angielskim.

  • Słowa kluczowe/keywords (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim).

  • Treść artykułu.

  • Streszczenie w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie strona A4). W streszczeniu nie należy ograniczać się do omówienia  treści. Należy przedstawić krótko również rezultaty przeprowadzonej analizy, jak i główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię.

 

WSTĘP

Zaleca się, by we wstępie zostały ujęte następujące punkty:

1. Uzasadnienie podjęcia badań nad tematem,

2. Podstawowe pojęcia (opcjonalnie)

3. Przedmiot i zakres badań,

4. Cele badań,

5. Problem i pytania badawcze,

6. Hipotezy robocze (opcjonalnie)

7. Metody, techniki i narzędzia badawcze (opcjonalnie)

8. Analiza źródeł i literatury przedmiotu.

 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU PRZEZ AUTORA

 

1. TEKST powinien być przygotowany w formacie Word (doc. lub docx.):

- style czcionki tekstu głównego: Times New Roman, wielkość 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm.

- wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją, tj. 1,25 cm, tekst wyrównany do lewej;

- tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów;

- stosujemy ciągłą numerację stron w całym tekście;

- między zakresami stron (od–do), danych liczbowych, tabel, rysunków, wykresów itp. powinny być półpauzy bez spacji (np. 1995–1999);

- w dwuczłonowych nazwiskach i określeniach stawiamy dywiz bez spacji (np. Korzeniecka-Bodnar, owocowo-warzywny);

- wymagana jest transliteracja tekstów niełacińskich (cyrylicy);

 

2. CYTATY w tekście:

- pismo tekstowe proste w “cudzysłowie” (górne znaki, zapis anglosaski), cytat  “w «cytacie»” (cudzysłów francuski)

- cytaty dłuższe (powyżej 3 linijek) zapisujemy w blokach– należy je wydzielić z tekstu głównego i zapisać mniejszą czcionką, pismem tekstowym, z pojedynczą interlinią, bez cudzysłowów;

- pominięte fragmenty cytatów zaznaczamy jednolicie w całej publikacji wielokropkiem w nawiasie okrągłym (…);

- dopowiedzenia autora zaznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym […];

 

3. TYTUŁY utworów, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów przytaczane w tekście:

- pismo tekstowe, kursywa bez cudzysłowów;

- tytuły czasopism i gazet w tekście zapisujemy tekstem prostym w cudzysłowie;

- nazwy jednostek pływających, nazwy firm: tekstem prostym w cudzysłowie;

- terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa;

 

4. Należy usunąć hiperłącza;

5. Opcja dzielenia wyrazów WYŁĄCZONA;

6. Nie stosować w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików;

 

7. TABELE, WYKRESY, RYSUNKI, SCHEMATY

- edytowalne, wraz z tytułami i numeracją ciągłą (czcionka 12) umieszczonymi ponad (np. Wykres 1. Tytuł; lub Mapa 1. Tytuł) oraz wskazaniem źródła umieszczone poniżej (czcionką 10), opisane odpowiednio bez ramek. W tekście głównym należy zamieścić powołanie na numer konkretnej ilustracji w nawiasach okrągłych, np. (rysunek 1) lub (rys. 1).

- niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

    -wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

    -minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

- wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

- wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

- fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

- elementy graficzne w skali szarości, z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 

8. PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA:

-W tekście głównym odnośniki do przypisów dolnych należy zapisać po znakach interpunkcyjnych (zapis właściwy dla języka angielskiego).

-Do publikacji umieszczonych w bibliografii należy dołączyć jej numer DOI.

-Wykaz bibliografii należy umieścić na końcu tekstu głównego. Powinien on zawierać jedynie prace cytowane lub przywoływane w tekście.

-Pozycje należy uporządkować w kolejności alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora, bez numeracji, według następujących zasad:

    -prace tego samego autora powinny być podane w kolejności chronologicznej;

    -jeżeli kilka prac tego samego autora opublikowane w jednym roku to wymieniamy alfabetycznie wg pierwszego słowa tytułu;

    -praca jednego autora poprzedza prace zespołowe (najpierw prace samodzielne potem wspólne);

    -jeżeli jest kilka prac zespołowych tym samym pierwszym autorem porządkujemy alfabetycznie wg nazwiska drugiego autora;

    -jeżeli autorzy mają to samo nazwisko wymieniamy w kolejności inicjałów imienia;

-W przypisach dolnych i bibliografii załącznikowej wszystkie publikacje zwarte powinny mieć podane miejsce i rok wydania oraz nazwy wydawnictw;

-Konieczne jest zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią;

-W obcojęzycznych tekstach, w przypisach i bibliografii stosuje się zasady zapisu, skróty i interpunkcję właściwe dla języka danej publikacji, np. w języku angielskim: ed., eds., Vol., No.;

-zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach stosujemy górny “cudzysłów”, a cytat “w «cytacie»”;

 

9. SKRÓTY

- dla dzieł cytowanych ponownie preferowana forma to zamieszczanie nazwiska autora i skróconego tytułu dzieła; nie stosować „op.cit.”;

-należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, eadem, eidem, eaedem, passim, cf. (nie stosując kursywy);

- w przypadku odnoszenia się w tekście przypisu dolnego do dwóch lub więcej pozycji tego samego autora nie należy używać skrótu „op. cit.”, ale zamieszczać skrócony tytuł dzieła;

- skrót „ibidem” stosujemy przy odwołaniu do tej samej pozycji, która była umieszczona w przypisie powyżej;

- skróty idem/eadem stosujemy przy odwołaniu do tego samego autora/autorki, który/która pojawia się wyłącznie w tym samym przypisie;

- skrót „eidem” stosujemy przy odwołaniu do 2 autorów męskich lub kobiety i mężczyzny, a skrót „eaedem” – do 2 autorek; 

- skrót „passim” stosujemy w odniesieniu do publikacji, w której dane pojęcie występuje w wielu miejscach;

- skrót „cf.”, czyli „porównaj” oznacza wskazówkę, by porównać coś z jakimś innym elementem lub sygnalizuje odwołanie się do innego materiału.

- Skróty należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie.

10. PRAWA AUTORSKIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

Pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora konieczny jest zapis źródła.

Jeśli wykorzystywane elementy są chronione prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na ich bezpłatne użycie w pracy.

Dotyczy to także plików pobranych z Internetu.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU–PLIK DO POBRANIA

Styl cytowań

 

  

STYL CYTOWAŃ-PLIK DO POBRANIA

 

Tworzenie cytatów i przypisów w stylu Chicago:

1. Wszystkie cytaty w tekście odsyłają czytelnika do właściwego źródła informacji w przypisach na końcu cytowanego zdania.
2. Przypisy to lista źródeł uporządkowanych i ponumerowanych zgodnie z numerem porządkowym danego cytowanego zdania.
3. Pierwsze cytowane zdanie ma indeks górny z numerem 1. Drugie cytowane zdanie – indeks górny z numerem 2 itd.

4. Indeksy górne (odnośnik do przypisu) są umieszczane PO znakach interpunkcyjnych (jak w języku angielskim).

5. Przypisy są umieszczone na tej samej stronie co zdanie cytowane – u dołu stron.
6. Przypisy zazwyczaj oddzielone są od tekstu linią.

Umowa licencyjna