Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Kodeks etyczny

Zasady etyki wydawniczej

obowiązujące w czasopiśmie „Studia Maritima”

mające przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym,

zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej,

COPE (ang. Committee on Publication Ethics)  https://publicationethics.org/

 

Artykuły zgłoszone do „Studia Maritima” są weryfikowane pod katem zgodności z zasadami etyki wydawczej, rzetelności i wartości naukowej. Obowiązują Wydawcę, Komitet Redakcyjny, Autora i Recenzentów.

Obowiązki Wydawcy

1.     Przestrzeganie zasady poufności w procesie wydawniczym i recenzyjnym.

2.     Wycofanie publikacji w przypadku posiadania dowodów naruszenia etyki wydawniczej lub posiadania dowodów wskazujących na niewiarygodność/nieprawdziwość wyników badań. 

3.     Profesjonalne przygotowanie osób uczestniczących w procesie wydawniczym. 

Obowiązki Redaktora Naukowego i Komitetu Redakcyjnego

1.     W zakresie przyjmowania tekstów do publikacji. Wnikliwa, bezstronna ocena zgłoszonego do publikacji tekstu na podstawie jego wartości naukowej, oryginalności ujęcia problemu, jasności wywodu i zgodności z profilem czasopisma (zasada fair play)

2.     W zakresie rzetelności naukowej. Redaktor Naukowy i Komitet Redakcyjny dbają o rzetelność naukową publikacji. W tym celu umożliwiają nanoszenie zmian i poprawek w tekście, publikowanie korekt, wyjaśnień i przeprosin. Podejmują decyzję o wycofaniu opublikowanego tekstu w przypadku:

-stwierdzenia, iż wyniki badań są niewiarygodne (w wyniku zaniedbań lub celowego działania),

-opublikowania wyników badań, które już wcześniej ukazały się drukiem i nie zawierają stosownych adnotacji na ten temat lub zgody na cytowanie,

-plagiatu lub naruszenia w badanach standardów etycznych.

Wycofany tekst nie będzie usunięty (także z wersji elektronicznej czasopisma), ale zostanie wyraźnie zaznaczony jego status wraz z informacją o przyczynie cofnięcia tekstu.

3.     W zakresie autorstwa zgłoszonego artykułu. Redaktor Naukowy upewnia się czy, że wszystkie osoby mające wkład w powstanie artykułu są uwzględnione na liście autorów i akceptują kształt publikacji po redakcji naukowej.

4.     W zakresie zapobiegania konfliktowi interesów. Eliminowanie jakichkolwiek przyczyn, które  mogłyby doprowadzić do naruszenia standardów merytorycznych lub etycznych czasopisma. W przypadku tekstów zgłoszonych, ale nieprzyjętych do druku wykorzystanie zawartych w nich danych przez osoby biorące udział w procesie redakcyjnym może nastąpić tylko na postawie pisemnej zgody Autora.

Obowiązki Autora

1.     Rzetelność naukowa. Autor zgłaszający artykuły do publikacji zobowiązany jest do dokładnego opisu wykonanych badań i ich obiektywnej oceny, odsyłania do źródeł i literatury w taki sposób, by umożliwić innym prześledzenie toku prowadzenia badań. Podawanie fałszywych, niedokładnych danych jest nieetyczne i może prowadzić do odrzucenia tekstu lub po opublikowaniu do wycofaniem go. Autor zobowiązany jest do uwzględnienia w bibliografii wszystkich wykorzystanych publikacji.

2.     Oryginalność. Autor musi być świadomy, że plagiat i podawanie fałszywych danych jest niedopuszczalne. Powinien także przestrzegać standardów naukowych obowiązujących przy odsyłaniu do wykorzystanych prac oraz wyodrębniania i zaznaczania cytatów. W celu zapobieżenia naruszenia zasad etyki Autor jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o składaniu do publikacji oryginalnego tekstu.

3.     Udostępnianie danych. Autor zobowiązany jest do przechowywania przez stosowny okres po publikacji swojego artykułu danych, które były podstawą jego badań oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności zapewnienia do nich dostępu na wniosek Redakcji i ewentualnego ich upublicznienia.

4.     Autorstwo. Zgłaszany do publikacji tekst musi być sygnowany przez wszystkich autorów, tj. osób, które wniosły znaczący wkład w badania na etapie ich konceptualizacji i planowania, realizacji i interpretacji wyników. Autorzy mają obowiązek ujawnić swój wkład w powstanie artykułu. Należy upewnić się, czy wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni i czy zaakceptowali ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na jego publikację. W tekście należy zamieści podziękowania dla osób, które wykonały prace dla Autora/Autorów. Redakcja nie akceptuje autorów gościnnych (ang. guest author) lub grzecznościowych (ang. gift author). Autor/Autorzy zobowiązany jest podpisać oświadczenia ghostwriting i guest authorship oraz financial disclosure, a także oświadczenie informujące o wkładzie pracy poszczególnych autorów.

5.     Błędy w opublikowanych pracach. Autor jest zobowiązany do poinformowania Redakcji w przypadku, gdy wykryje w swoim tekście nieścisłość lub błędy oraz do podjęcia współpracy z Redakcją w celu naniesienia poprawek, względnie wycofania tekstu.

6.     Niedopuszczalne jest składanie tego samego tekstu w dwóch czasopismach. Autor powinien być świadomy, że nieetycznym jest także publikowanie wyników tych samych badań (w części lub w całości) na łamach innych czasopism.

Obowiązki Recenzentów

1.     Recenzent recenzuje artykuł na zlecenie Redaktora Naukowego. Musi być świadomy, iż recenzja stanowi dla Redakcji podstawę do przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Recenzja ma także pomóc Autorowi w naniesieniu poprawek lub w uzupełnieniu zgłaszanego do publikacji tekstu.

2.     Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. W przypadku, gdy ze względów merytorycznych lub innych nie może tego zrobić, powinien niezwłocznie poinformować o tym Komitet Redakcyjny i zrezygnować z recenzowania.

3.     Recenzent musi być świadomy, ze każdy tekst przesłany do recenzji ma status dokumentu poufnego. Nie może go pokazywać osobom trzecim, ani dyskutować nad nim.

4.     Recenzje są anonimowe. Tekst musi być zrecenzowany obiektywnie i rzetelnie. Recenzent powinien swoje opinie wyrażać jasno i uzasadniać je. Personalna krytyka Autora artykułu jest uważana za niestosowną. Redakcja nie udostępnia Autorowi danych Recenzenta.

5.     Recenzent zobowiązany jest do wskazania istotnych a nieuwzględnionych przez Autora prac naukowych. Wszelkie zauważone podobieństwo do innych, ogłoszonych już drukiem wyników badań Recenzent jest zobowiązany zgłosić Redakcji.

6.     Recenzent nie może recenzować tekstów, w przypadku których występuje konflikt interesów wynikający ze współpracy z Autorem lub instytucjami, które reprezentuje. Nieetycznym jest wykorzystywanie przez Recenzenta informacji uzyskanych w wyniku recenzowania tekstu, gdyż mają charakter poufny i nie mogą być spożytkowane do osiągniecia osobistych korzyści.

 

Oświadczenia dla Autora:

-  Oświadczenie "ghostwriting"- doc,pdf,

- oryginalność artykułu i wkład pracy poszczególnych Autorów-docpdf 

-„Financial disclosure” -docpdf

 

Procedury (COPE) obowiązujące w przypadku podejrzenia: o plagiat, publikację zduplikowaną, sfabrykowanie danych, zmiany na liście autorów, o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe oraz sposób postępowania w przypadku, gdy recenzent/czytelnik/redaktor podejrzewa nieujawniony konflikt interesów oraz w przypadku podejrzenia o przywłaszczenie przez recenzenta pomysłów lub danych autora, a także procedury odpowiadania demaskatorom zgłaszającym swoje zastrzeżenia.

SM-cope-pol.pdf

SM-cope-eng.pdf