Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w roczniku „Studia Maritima”


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor/-ka lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora/-ki recenzowanej pracy musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, a więc braku między recenzentem a autorem/-ką:

a. bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, związki prawne, konflikt),
b. relacji podległości zawodowej,
c. bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma [pobierz formularz recenzji].

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z rocznikiem „Studia Maritima” publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma.

8. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

Lista recenzentów

Recenzenci tomu 35/2022

1.     Prof. Dariusz Adamczyk, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

2.     Dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii PAN. Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

3.     Dr Edward J. Erickson, Professor of Military History, United States Marine Corps University, Quantico, Va., USA 

4.     Prof. dr hab. Bolesław Hajduk, Instytut Polsko-Skandynawski

5.     Dr Monika Heinemann, Leibniz-Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow

6.     Prof. Mark D. Karau, University of Wisconsin, USA

7.     Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

8.     Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, Wojskowa Akademia Techniczna

9.     Dr Sławomir Kotylak, Uniwersytet Zielonogórski

10.  Dr Lenka Kratka, Ph.D., Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences

11.  Dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.  Prof. Rob Merkin, University of Reading, UK        

13.  Prof. André Mineau, UQAR, Canada

14.  Prof. Dr. Muafi, Universitas Islam Indonesia                                                              

15.  Prof. Justyna Nawrot, Uniwersytet Gdański           

16.  Prof. Sönke Neitzel, University of Potsdam

17.  Dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

18.  Prof. Milada Polišenská, Anglo-American University (AAU), Prague

19.  Dr Jarosław Suchoples, Instytut Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą, Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia

 

Recenzenci tomu 34/2021

1.    Prof. Zbigniew Dalewski, Instytut Historii PAN 

2.    Prof. Stefan Donecker, Austrian Academy of Science 

3.    Prof. Anu Mai Koll, CBEES Södertörn University, Sweden 

4.    Dr Mateusz Nowikiewicz, Uniwersytet Wrocławski 

5.    Prof. Jens E. Olesen, Universität Greifswald 

6.    Prof. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński 

7.    Dr Jordan Siemianowski, Uniwersytet Szczeciński 

8.    Prof. Rafał Siminski, Uniwersytet Szczeciński 

9.    Prof. Robert Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski 

10.  Prof. Leszek Słupecki, Uniwersytet Rzeszowski 

11.  Prof. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku 

12.  Prof. Jan Hecker-Stampehl, German Sport University Cologne 

13.  Prof. Ryszard Techman, Archiwum Straży Granicznej 

 

Recenzenci tomu 33/2020

1.    Prof. Zbigniw Anusik, Uniwersytet Łódzki 

2.    Dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

3.    Dr Falk Flade Uniwersytet Europejski Viadrina 

4.    Prof. Maciej Franz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

5.    Prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

6.    Dr Iwona Królikowska, Uniwersytet Gdański 

7.    Prof. Stefan Kwiatkowski 

8.    Dr Mart Kuldkepp, University College London         

9.    Prof. Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku 

10.  Prof. Leos Müller, Stockholm University      

11.  Prof. Michael North, Universität Greifswald 

12.  Prof. Jens Olesen, Universität Greifswald 

13.  Prof. Radosław Skrycki, Uniwersytet Szczeciński 

14.  Prof. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

15.  Prof. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

Recenzenci tomu 32/2019 

1.    Prof. Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński 

2.    Prof. Tomasz Jurek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

3.    Prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

4.    Prof. Joachim Krüger, Universität Greifswald 

5.    Prof. Stefan Kwiatkowski 

6.    Prof. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku 

7.    Prof. Muller, Stockholm University 

8.    Prof. Zdzisław Noga, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

9.    Prof. Karol Olejnik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

10.  Prof. Jens Olesen, Universität Greifswald 

11.  Prof. Tomasz Sondej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

12.  Prof. Bartłomiej Toszek, Uniwersytet Szczeciński 

13.  Dr Iwona Windeklilde, Aalborg University Dania 

14.  Prof. Rościsław Żerelik, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci tomu 31/2018

1.    Prof. Dariusz Adamczyk, Deutsches Historisches Institut, Warszawa

2.    Prof. Zbigniew Anusik, Uniwersytet Łódzki

3.    Prof. Oliver Auge, Christian-Albrechts Universität Kile

4.    Prof. Martin Hansson, Lund University

5.    Prof. Paweł Jaworski, Uiwersytet Wrocławski

6.    Prof. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański

7.    Prof. Mathias Niendorf, Universität Greifswald

8.    Prof. Leszek Słupecki, Uniwersytet Rzeszowski

9.    Prof. Krystyna Szelągowska, Uniwersytet w Białymstoku

10.  Prof. Barbara Tornquist-Plewa, Lund University