Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do publikacji w "Studia Maritima".

1.     Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Artykuły, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.
2.     Do oceny każdego zakwalifikowanego wstępnie artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3.     Autor/-ka lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4.     Jeżeli recenzent zna tożsamość autora/-ki recenzowanej pracy musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, a więc braku między recenzentem a autorem/-ką:

a.     bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, związki prawne, konflikt),

b.     relacji podległości zawodowej,

c.     bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

5.     Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, warunkowego dopuszczenia do publikacji po usunięciu wskazanych usterek lub jego odrzucenia.

6.     W przypadku jednej negatywnej recenzji jest powoływany trzeci recenzent. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny.

7.     Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma [pobierz formularz recenzji] [download the review form

8.     Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z rocznikiem „Studia Maritima” publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma.

9.     Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

10.   Przed opublikowaniem artykułu podlega weryfikacji przez redaktora językowego oraz redaktora wydawniczego.

Zasady obowiązujące recenzentów

Udział w decyzjach redakcyjnych: Ocena niezależnych recenzentów pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu, ale powinna także pomóc autorom w ulepszeniu ich manuskryptu. Jeżeli recenzent ma uwagi krytyczne do ocenianego manuskryptu, powinien ocenić, czy artykuł mimo tych uwag nadaje się do druku, a jeżeli tak, to także sformułować uwagi, w jaki sposób artykuł należałoby poprawić i/lub uzupełnić. Może wówczas domagać się ponownego wglądu w poprawiony już manuskrypt lub – w przypadku uwag o mniejszym znaczeniu merytorycznym – pozostawić ocenę redakcji.

Merytoryczność i terminowość: Recenzent poproszony o ocenę przesłanego mu anonimowego manuskryptu, który czuje się niewykwalifikowany do oceny merytorycznej przedłożonego manuskryptu lub wie, że jego terminowa ocena będzie niemożliwa, powinien powiadomić redaktora o tych faktach i ewentualnie zrezygnować z przyjęcia tekstu do oceny.

Poufność: Cały manuskrypt, który recenzent otrzymuje do oceny, musi być traktowany jako dokument poufny i nie może służyć osobistej korzyści. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redakcję.

Identyfikacja źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały wymienione przez autorów. Wszelkie znaczące podobieństwa lub nakładki między rozpatrywanym manuskryptem a jakimkolwiek innym opublikowanym dokumentem należy zgłaszać redakcji.

Standardy obiektywizmu: Ocena powinna być możliwie obiektywna i jasno wyrażona za pomocą odpowiednich argumentów. Artykuły naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review process). Zasadniczo recenzenci i autorzy muszą pochodzić z różnych ośrodków naukowych, jeżeli jednak recenzent mimo to zna tożsamość autora i uważa, że występuje konflikt interesów, winien poinformować o tym fakcie redakcję. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

  • bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne)
  • relacji podległości zawodowej
  • bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W tym celu recenzenci proszeni są o wypełnienie i podpisanie Deklaracji Recenzenta, zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma STUDIA MARITIMIA w zakładce „Procedura recenzowania”.

Przejrzystość procedury recenzowania: Aktualna lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze oraz na stronie czasopisma, jednakże nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Zasady oceny artykułów i formularz recenzencki podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma STUDIA MARITIMA w zakładce „Procedura recenzowania”. Recenzje mają formę pisemną i stanowią podstawę do przyjęcia artykułu do druku bądź jego odrzucenia. W kwestiach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmują redaktorzy wraz z właściwymi członkami Rady Naukowej STUDIA MARITIMA.

Formularze i deklaracje

Lista recenzentów

Recenzenci tomu 36/2023

1.     Prof. dr Andriela Vitic-Cetkovic, University of Montenegro

2.     Prof. Andrzej Biłozor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

3.     Prof. Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

4.     Dr Bob Pierik, Vrije Universiteit Amsterdam

5.     Ass. Prof. Dr Carsten Jahnke, University of Copenhagen

6.     Prof. Domenico Scalera, Università del Sannio, Italy

7.     Prof. Dr. Gregor Rohmann, Universität Rostock

8.     Dr Jordan Siemianowski, Uniwersytet Szczeciński

9.     Dr Guido Rossi, University of Edinburgh

10.  Dr Iwona Windekilde, Norwegian University of Science and Technology

11.  Dr Janel Fontaine, University of Glasgow

12.  Prof. dr Julian Vasilev, University of Economics Varna

13.  Prof. Justyna Chodkowska-Miszczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.  Prof. Leif Runefelt Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities

15.  Ass. Prof. Dr. Lejla Lazović-Pita, University of Sarajevo

16.  Prof. dr hab. Marian Cristescu, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania

17.  Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

18.  Prof. dr Oliver Auge, Kiel University; Germany

19.  Prof. Patrick Voughan, Uniwersytet Jagielloński 

20.  Prof. Paul Douglas Lockhart, Wright State University, Dayton, OH USA

21.  Prof. dr Phillip Hellwege M. Jur., University of Augsburg

22.  Prof. Piotr Gryszel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu      

23.  Prof. Piotr Olender, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu   

24.  Ass. Prof. Dr. Plamen Ralchev, University of National and World Economy, Sofia

25.  Chief Assist. Prof. Radka Nacheva, University of Economics – Varna

26.  Prof. dr hab. Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński

27.  Prof. Robert Frost, University of Aberdeen

28.  Prof. Robert Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski

29.  Prof. Robin Pearson, Hull University Business School, UK

30.  Prof. Sławomir Pytel, Uniwersytet Śląski

31.  Dr Taylor West, Saint Louis University, Madrid

32.  Teele Saar, Estonian Maritime Museum/ University of Tartu

33.  Ass. Prof. Dr. Visnja Samardzija, Institute for Development and International Relations – IRMO, Zagreb

34.  Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Uniwersytet Zielonogórski

 

Recenzenci tomu 35/2022

1.     Prof. Dariusz Adamczyk, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

2.     Dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii PAN. Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

3.     Dr Edward J. Erickson, Professor of Military History, U.S. Marine Corps University, Quantico, Va., USA 

4.     Prof. dr hab. Bolesław Hajduk, Instytut Polsko-Skandynawski

5.     Dr Monika Heinemann, Leibniz-Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow

6.     Prof. Mark D. Karau, University of Wisconsin, USA

7.     Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

8.     Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, Wojskowa Akademia Techniczna

9.     Dr Sławomir Kotylak, Uniwersytet Zielonogórski

10.  Dr Lenka Kratka, Ph.D., Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences

11.  Dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.  Prof. Rob Merkin, University of Reading, UK        

13.  Prof. André Mineau, UQAR, Canada

14.  Prof. Dr. Muafi, Universitas Islam Indonesia                                                              

15.  Prof. Justyna Nawrot, Uniwersytet Gdański           

16.  Prof. Sönke Neitzel, University of Potsdam

17.  Dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

18.  Prof. Milada Polišenská, Anglo-American University (AAU), Prague

19.  Dr Jarosław Suchoples, Instytut Muzyki, Sztuki i Badań nad Kulturą, Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia

 

Recenzenci tomu 34/2021

1.    Prof. Zbigniew Dalewski, Instytut Historii PAN 

2.    Prof. Stefan Donecker, Austrian Academy of Science 

3.    Prof. Anu Mai Koll, CBEES Södertörn University, Sweden 

4.    Dr Mateusz Nowikiewicz, Uniwersytet Wrocławski 

5.    Prof. Jens E. Olesen, Universität Greifswald 

6.    Prof. Jakub Polit, Uniwersytet Jagielloński 

7.    Dr Jordan Siemianowski, Uniwersytet Szczeciński 

8.    Prof. Rafał Siminski, Uniwersytet Szczeciński 

9.    Prof. Robert Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski 

10.  Prof. Leszek Słupecki, Uniwersytet Rzeszowski 

11.  Prof. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w Słupsku 

12.  Prof. Jan Hecker-Stampehl, German Sport University Cologne 

13.  Prof. Ryszard Techman, Archiwum Straży Granicznej 

 

Recenzenci tomu 33/2020

1.    Prof. Zbigniw Anusik, Uniwersytet Łódzki 

2.    Dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

3.    Dr Falk Flade Uniwersytet Europejski Viadrina 

4.    Prof. Maciej Franz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

5.    Prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

6.    Dr Iwona Królikowska, Uniwersytet Gdański 

7.    Prof. Stefan Kwiatkowski 

8.    Dr Mart Kuldkepp, University College London         

9.    Prof. Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku 

10.  Prof. Leos Müller, Stockholm University      

11.  Prof. Michael North, Universität Greifswald 

12.  Prof. Jens Olesen, Universität Greifswald 

13.  Prof. Radosław Skrycki, Uniwersytet Szczeciński 

14.  Prof. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

15.  Prof. Miron Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

Recenzenci tomu 32/2019 

1.    Prof. Radosław Gaziński, Uniwersytet Szczeciński 

2.    Prof. Tomasz Jurek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

3.    Prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

4.    Prof. Joachim Krüger, Universität Greifswald 

5.    Prof. Stefan Kwiatkowski 

6.    Prof. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Uniwersytet w Białymstoku 

7.    Prof. Muller, Stockholm University 

8.    Prof. Zdzisław Noga, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

9.    Prof. Karol Olejnik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

10.  Prof. Jens Olesen, Universität Greifswald 

11.  Prof. Tomasz Sondej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

12.  Prof. Bartłomiej Toszek, Uniwersytet Szczeciński 

13.  Dr Iwona Windeklilde, Aalborg University Dania 

14.  Prof. Rościsław Żerelik, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci tomu 31/2018

1.    Prof. Dariusz Adamczyk, Deutsches Historisches Institut, Warszawa

2.    Prof. Zbigniew Anusik, Uniwersytet Łódzki

3.    Prof. Oliver Auge, Christian-Albrechts Universität Kile

4.    Prof. Martin Hansson, Lund University

5.    Prof. Paweł Jaworski, Uiwersytet Wrocławski

6.    Prof. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański

7.    Prof. Mathias Niendorf, Universität Greifswald

8.    Prof. Leszek Słupecki, Uniwersytet Rzeszowski

9.    Prof. Krystyna Szelągowska, Uniwersytet w Białymstoku

10.  Prof. Barbara Tornquist-Plewa, Lund University