Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja

Redaktor Naczelny- prof. dr hab. Adam Makowski

Website: https://his.usz.edu.pl/prof-dr-hab-adam-makowski/

email: adam.makowski@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0137-5018

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (1994), doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (2007), profesor nauk humanistycznych (2020).

Zainteresowania naukowe: historia najnowsza Polski, historia Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, historia społeczno-gospodarcza, polityka zagraniczna Polski po 1989 roku.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Szczecinie, Członek Kolegium Doradczego Muzeum Narodowego w Szczecinie. Centrum Dialogu Przełomy, Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2008-2020), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (2014).

Wybrane publikacje

1.   „Pomorze Zachodnie w polityce Związku Radzieckiego w 1945 r.” Przegląd Zachodniopomorski 3 (1992).

2.   „Między współpracą a konfrontacją. Próby utworzenia bloku wyborczego sześciu partii na Pomorzu Zachodnim w 1946 r.” Zapiski Historyczne 1 (2002).

3.   „Wpływ ZSRR na kształt polskiego planu perspektywicznego na lata 1965–1980.” Teki Archiwalne 7 (2003).

4.   „Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach zachodnich i północnych na przykładzie Pomorza Zachodniego.” Zapiski Historyczne 2–3 (2004).

5.   Gospodarka Pomorza Zachodniego po Październiku 1956. Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XIII, Szczecin 2004.

6.   Próby realizacji polityki regionalnej w warunkach ustroju komunistycznego w Polsce na przykładzie integracji ziem zachodnich i północnych po Październiku 1956 r. Szczecin, 2005. (Opracowanie dla potrzeb Parlamentu Europejskiego)

7.   Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960. Szczecin, 2006.

8.   Gospodarcze i społeczne aspekty polityki regionalnej w Polsce w okresie liberalizacji systemu komunistycznego po 1956 r. na przykładzie Pomorza Zachodniego. Szczecin, 2006. (Opracowanie dla potrzeb Parlamentu Europejskiego)

9.   “See Economy of West Pomerania at the Timeof Six’ Years Plan Implementation (1950-1955).” Studia Maritima 19 (2006).

10.   “Die Seewirtschaft als Konjunkturfaktor in Westpommern nach dem Oktober 1956.” Studia Maritima 20 (2007).

11.   „Społeczny wymiar polityki ekonomicznej państwa na przykładzie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej.” W: Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć. Tom 1. Historia, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska. Poznań, 2011.

12.   „Nikita Chruszczow w Szczecinie. Historyczna wizyta czy historyczne okoliczności?” Przegląd Historyczny 2 (2014).

13.   „Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.” Przegląd Zachodniopomorski 3 (2017).

14.   Między iluzją a realiami. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970. Szczecin, 2019.

15.   Jacek Buko, Jarosław Duda, Adam Makowski. “Food Production Security in Times of a Long-Term Energy Shortage Crisis: The Example of Poland.”  Energies 14 (2021), 16.

16.   Jacek Buko, Adam Makowski. “A Limited Free Market Experiment in a Centrally Planned Economy: The Case of Polish Plant ZBM 'Ter-Zet'.”  European Research Studies Journal 24 (2021), 4.

17.   „Aparat bezpieczeństwa w procesach polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 r.” W: Aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1956: organizacja-ludzie-działalność, red. Magdalena Semczyszyn, Zbigniew Stanuch. Szczecin, 2021.

18.   „Gospodarka na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1989.” red. Adam Makowski, W: Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989, red. Wojciech Kucharski. Wrocław, 2022.

19.   Jacek Buko, Marek Bulsa, Adam Makowski. „Spatial Premises and Key Conditions for the Use of UAVs for Delivery of Items on the Example of the Polish Courier and Postal Services Market.” Energies 15 (2022), 4.

20.   Makowski Adam, Markowski Tadeusz, Nowak Maciej Jacek. „Planowanie przestrzenne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – wnioski dla aktualnych dyskusji.” Samorząd Terytorialny 1–2 (2023).

 

Zastępca redaktora- prof. dr hab. Jörg Hackmann

Website: https://his.usz.edu.pl/jorg-hackmann/

email: jorg.hackmann@usz.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1765-505X

 

Absolwent Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, dr phil. (1994), doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Uniwersytecie Greifswaldzkim (2007), profesor nauk humanistycznych (2021).

Zainteresowania naukowe: historia Europy Środkowej i Wschodniej oraz regionu Bałtyku w czasach nowożytnych i najnowszych; kultury pamięci i myśl historyczną, historia transnarodowych oddziaływań (entangled history), historia społeczeństwa obywatelskiego.

President-Elect (2022-2024) Association for the Advancement of Baltic Studies (USA); Członek Baltische Historische Kommission (Niemcy); członek zarządu Fundacji Böckler Mare Balticum (Niemcy); wiceprezydent Johann Gottfried Herder-Forschungsrat (Niemcy), Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach.

 

Wybrane publikacje:

1.   Competing Memories of European Border Towns, red. Steen Bo Frandsen, Jörg Hackmann, Kimmo Katajala. Routledge: Routledge Borderland Studies, 2024.

2.   “The many notions of “Baltic” space. Historical and political imaginaries of North-Eastern Europe, 19th–21st centuries.” Diacronie. Studi di Storia Contemporanea: Imagining North-Eastern Europe. Baltic and Scandinavian states in the eyes of local, regional, and global observers 52 (2022), 4: 1–19.

3.   “Geschichtswissenschaft und Politik in den Anfangsjahren der Volksrepublik Polen: Gerard Labuda und die ‘Pommersche Konferenz‘ 1954.” In:  Den Slawen auf der Spur. Festschrift für Eduard Mühle zum 65. Geburtstag, red. Matthias E. Cichon, Anne Kluger, Martin Koschny, Heidi Hein-Kircher, 227–246. Marburg: Herder-Institut, 2022.

4.   “Der Ostseeraum als Geschichtsregion Klaus Zernacks Konzeption von Nordosteuropa. ” Zapiski Historyczne 86 (2021), 3: 117–138.

5.   “The Dilemma of Dual Loyalty. Werner Hasselblatt and the Rise and Failure of Baltic German Minority Politics in the Inter-War Period.” Studies on National Movements (SNM) 7 (2021),1: 53–79.

6.   Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zu Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationali­sierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950) (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, 19), Wiesbaden: Harrassowitz, 2020.

7.   “Einheit des Ostseeraums? Konzeptionen und Diskurse der „baltischen“ Region in Geschichte und Gegenwart.” In: Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region, Band 3: Die Staaten Estland, Lettland und Litauen, red. Karsten Brüggemann, Ralph Tuchtenhagen, Anja Wilhelmi, 685–718. Stuttgart: Anton Hiersemann, 2020.

8.   Origo Borussorum. Preußische Ursprungsmythen zwischen Germanen, Goten und Sar­maten, Abstammungsmythen und Völkergenealogien im frühneuzeitlichen Ostseeraum, red. Stefan Donecker, 39–59 (Studien zur Geschichte der Ostseeregion, 2). Greifswald: Panzig, 2020.

9.   “Baltic and Polish Regionalism(s). Concepts, Dimensions and Trajectories.” In: Regionalism and Modern Europe: Identity Construction and Movements from 1890 to the Present Day, red. Xosé M. Núñez Seixas, Eric Storm, 291–305. London: Bloomsbury, 2019.

10.   “Die symbolische Aneignung historischer Räume im östlichen Preußen. Nationale und regionale Strategien.” In: Contact Zones in the Historical Area of East Prussia, red. Vasilijus Safronovas, Klaus Richter, 170–188 (Acta Historica Universitatis Klaipedensis 30). Klaipėda: Klaipėdos Universitetas, 2015.

11.   “Baltic Historiography in West German Exile.” In: East and Central European History Writing in Exile 1939-1989,”  red. Maria Zadencka, Andrejs Plakans, Andreas Lawaty, 71­–88. (On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics 39). Leiden – Boston, MA: Brill Rodopi, 2015.

12.   “Nationale Vereinshäuser im städtischen Raum Estlands.” In: "Heimstätten der Nation" – ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich, red. Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher, Rudolf Jaworski, 71–88. (Tagungen zur Ostmitteleuropa­forschung 32), Marburg: Herder-Institut, 2013.

13.   Jörg Hackmann, Marko Lehti, “Myth of Victimhood and Cult of Authenticity: Sacralizing the Nation in Estonia and Poland.” Rethinking the Space for Religion. New Actors in Central and Southeast Europe on Religion, Authenticity and Belonging, red. Catharina Raudvere, Krzysztof Stala, Trine Stauning Willert, 126–162. Lund: Nordic Academic Press, 2012.

14.   Zivilgesellschaft im östlichen und südöstlichen Europa in Geschichte und Gegenwart, red. Jörg Hackmann, Klaus Roth (Völker, Staaten und Kulturen im östlichen Mitteleuropa, 5), München: Oldenbourg, 2011.

15.   Contested and Shared Places of Memory. History and Politics in North Eastern Europe, red. Jörg Hackmann, Marko Lehti. London: Routledge, 2010.

16.   “Narrating the Building of a Small Nation: Divergence and Convergence in the Historio­graphy of the Estonian 'National Awakening', 1868–2005.” Nationalizing the Past: Historians as Nation Builders in Modern Europe, red. Stefan Berger, Chris Lorenz (Writing the Nation Series, 4), Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010, 170–191.

17.   Die Ordnung des Raums. Mentale Karten in der Ostseeregion, red. Norbert Götz, Jörg Hackmann, Jan Hecker-Stampehl (The Baltic Sea Region: Nordic Dimensions – European Perspectives, 5). Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2006.

18.   Nordosteuropa als Geschichtsregion, red. Jörg Hackmann, Robert Schweitzer (Veröffent­lichungen der Aue-Stiftung, 17). Helsinki – Lübeck: Aue-Stiftung, Schmidt-Römhild, 2006.

19.   Civil Society in the Baltic Sea Region, red. Norbert Götz, Jörg Hackmann, Aldershot: Ashgate, 2003 (reprint Routledge 2017).

20.   „Deutsche Ostforschung“ und „polnische Westforschung“ im Spannungsfeld von Wissen­schaft und Politik. Disziplinen im Vergleich, red. Jan M. Piskorski, Jörg Hackmann, Rudolf Jaworski (Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung, 1), Osnabrück – Poz­nań: fibre, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002.

 

 

Sekretarz redakcji- dr Renata Nowaczewska

Website: https://his.usz.edu.pl/renata-nowaczewska/

Email: renata.nowaczewska@usz.edu.pl

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3766-8966

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (2006)

Zainteresowania naukowe: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, filantropia, prywatne fundacje amerykańskie,

Członkini: European American Studies, Association, Polish American Studies Association, International American Studies Association, U.S State Department Alumni Association, Polish Alumni Association

Wybrane publikacje:

1.     Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937. Warsaw: WUW, 2009.

2.     "’Uczynić świat bezpiecznym dla demokracji’. Miejsce amerykańskich fundacji filantropijnych w kształtowaniu międzynarodowych pozycji USA w XX wieku.” In: Ameryka w zmiennych perspektywach historiograficznych i kulturowych. Studia dedykowane Profesor Halinie Parafianowicz, W. Batóg, I. Wawrzyczek, eds., 197–217. Białystok, 2023.

3.     “Out of the Spotlight: The Rockefeller Women and Their Philanthropic Endeavors in the World of Art.” In: Before and After the Nineteenth Amendment: The Changing Roles of American Women in Society, H. Parafianowicz, ed. Białystok, 2021. 

4.     “Fundacja Forda a problem uchodźców w Europie, 1950-56. Od wymiany akademickiej i programów pilotażowych, do pomocy bezpośredniej.” In: Czas wojny. Czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku. Vol. II, Ł. Niewiński, ed. Białystok, 2015.

5.     “From ‘Gospel of Wealth’ to ‘Gospel of Health’- the Rockefellers in the South.” In: Scourges of the South? Essays on “The Sickly South” in History, Literature and Popular Culture, Thomas Ærvold Bjerre, Beata Zawadka, eds. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

6.     “USIA- Creating a positive image of ‘hated Americans’ during the early Cold War period.” In: Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, H. Parafianowicz, ed. Bialystok 2013.

7.     “Penetrating the Iron Curtain- the Rockefeller and Ford Foundations’ Exchange Programs Directed to ‘Friendly‘ Poles, 1948–1962/68.” Remembrance and Justice 41 (2023), 1: 401–419, https://doi.org/10.48261/pis234119.

8.     “’Winning the Hearts and Minds’”: The Intellectual Cold War and the Rockefeller and Ford Foundations’ Exchange Programs in Eastern Europe.” Res Gestae. Czasopismo Historyczne, 15 (2022): 165–181, https://doi.org/10.24917/24504475.15.12.

9.     „Women Empowerment- rola funduszy kobiecych w aktywizowaniu kobiet na przełomie XX/XXI wieku w Stanach Zjednoczonych”. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 43 (2014): 212–228.

 

 

 

 

Rada Naukowa

 

 

1. prof. dr hab. Hackmann Jörg (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

2. dr Krátká Lenka (Charles University, Czech Republic)

3. dr Kreem Juhan (Tallinn University, School of Humanities, Estonia)

4. dr Kuldkepp Mart (University College, London)

5. prof. dr hab. Makowski Adam (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

6. prof. dr hab. Olesen Jens E. (Universität Greifswald, Niemcy)

7. prof. dr hab. Rębkowski Marian (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polska)

8. prof. dr hab. Wijaczka Jacek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

9. dr Wubs-Mrózewicz Justyna (University of Amsterdam, The Netherlands)

  

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego