Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2018
Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian

Autorzy: Piotr Majewski
Słowa kluczowe: muzeum muzealnik edukacja uniwersytet
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem określony w tytule niniejszego artykułu może być potraktowany jako jeden z kluczowych, tak w perspektywie współczesnego, jako też – rozwijającego się sektora muzealnego w Polsce. Edukacja muzealnego personelu (z uwzględnieniem specjalizacji kuratorskiej, konserwatorskiej, inwentaryzatorskiej, edukatorskiej i innych) traktowana jest przez organizatorów muzeów (w tym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władze samorządowe) jako jeden z najważniejszych czynników, determinujących rozwój dziedziny kultury, jaką jest muzealnictwo, a zarazem jedną z możliwych blokad, które ów rozwój mogą zakłócić. W podjętym w niniejszym artykule procesie ewaluacji zależności między dostępną ofertą a oczekiwaniami muzealnych środowisk wzięto pod uwagę: historyczny oraz prawny kontekst zawodowej kategorii „muzealnik”, szczególnie w kontekście polskim, zasób danych statystycznych, opisujących liczebność osób zatrudnionych w muzeach oraz z muzeami współpracującymi, a także zmiany w tej kategorii zawodowej, w końcu zaś ofertę kształcenia skierowaną do polskich muzealników, przede wszystkim przez szkolnictwo wyższe oraz działające na rzecz muzealnictwa instytucje kultury. Podsumowaniem artykułu są rekomendacje dotyczące możliwych korekt w istniejącym systemie kształcenia muzealników w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.
2.Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.
3.Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Poznań 2010.
4.Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, Warszawa 2012.
5.Folga-Januszewska D., Muzealnik. Zawód, profesja czy powołanie?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 57–64.
6.Folga-Januszewska D., Muzealnik – kurator, ale i menedżer. Nowe zadania stojące przed muzealnikami a zmiany systemu kształcenia i awansu kadr muzealnych, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 221–225.
7.Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków 2015.
8.Folga-Januszewska D., Rottermund A., Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyższych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, „Muzealnictwo” 2009, nr 50, s. 47–56.
9.Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz, Malbork 2015.
10.Jaskanis P., Nowe zadania, te same kadry. Zapisy Ustawy o muzeach w świetle obecnej praktyki muzealnej, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 101–111.
11.Jaskanis P., Test wielu luster. W kierunku muzeum jutra, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 147–160.
12.Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009.
13.Linetty J., Początki kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Wielkopolsce, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Muzeów Wielkopolskich” 2014, t. I, s. 18–45.
14.Majewski P., Muzea – potrzeba polityki pamięci, w: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki,
15.M. Wysocki, Warszawa 2014, s. 115–117.
16.Majewski P., Figiel K., Muzea, „Rocznik Kultury Polskiej” 2016, t. I, s. 51–56.
17.Misiak J., Muzeum jako instytucja usługowa, w: Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement, cz. 1, red. M. Szeląg, Kraków 2014.
18.Murawska A., Zawód „muzealnik”. Spojrzenie okiem historyka, „Museion Poloniae Maioris. Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich”, 2015, t. II, s. 67–77.
19.Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, Warszawa 2013.
20.Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu „Statystyka muzeów” (2013–2015), Warszawa 2016.
21.Nadolska-Styczyńska A., Być muzealnikiem: pytanie o tożsamość zawodową?, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” 2011, nr 2, s. 48–64.
22.Niezabitowski M., Czy muzeum potrzebuje nowej definicji?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 35–46.
23.Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011.
24.Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej Muzeologii”, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 335–344.
25.Traba R., Epoka muzeów? Muzeum jako medium, muzeum jako mediator, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 47–56.
26.Trupinda J., Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 175–183.
27.Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.
28.Waltoś S., Misja, etyka, wartości. Pytania o wartościotwórczą rolę muzeów, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015, s. 25–34.
29.Żygulski Z., Muzea na świecie, Warszawa 1982.