Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych

Autorzy: Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Anna Ankudo-Jankowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny

Monika Starosta-Grala
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny
Słowa kluczowe: edukacja edukacja leśna sektor usług usługi publiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (163-174)
Klasyfikacja JEL: Q23 I25 H41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Lasy Państwowe poprzez podejmowane przez siebie działania w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz rozwijanie infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej mają znaczący wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Leśnicy stanowią źródło bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i innych. Są zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają Polakom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Celem opracowania jest identyfikacja roli i znaczenia edukacji leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) w sektorze usług. Autorki podjęły próbę ukazania edukacji przyrodniczo-leśnej jako usługi publicznej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu, rozmów z przedstawicielami PGL LP oraz społeczeństwa lokalnego przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ankudo-Jankowska, A., Starosta-Grala, M. (2016). Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 15 (4), 203–213. DOI: 10.17306/J.AFW.2016.4.23.
2.Będkowski, K. (1999). Treść edukacji leśnej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 1 (1), 15–21.
3.Będkowski, K. (2016). Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. W: D. Anderwald (red.), Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce (s. 19–46). Rogów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
4.Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Byjoch, W., Redeł, S. (2000). Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
6.Chrzanowski, T. (2016). Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych. W: D. Anderwald (red.), Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce (s. 47–57). Rogów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
7.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
8.Dylewski, M., Filipiak, B. (2005). Usługi publiczne. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc,
9.G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 451–477). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
10.Famielec, J. (2013). Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej jako dobra wspólne/publiczne. Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary: IBL.
11.Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2005). Usługi w teorii ekonomii. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 13–39). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
12.Grzywacz, A. (1994). Edukacja leśna społeczeństwa i zmiany w zakresie kształcenia leśników. W: A. Grzywacz (red.), Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych (s. 382–401). Warszawa: Fundacja „Rozwój SGGW”.
13.Grzywacz, A. (2000). Edukacja leśna społeczeństwa. Warszawa: Świat (Biblioteczka Leśniczego, 138).
14.Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN.
15.Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. T. 1. Warszawa: PWN.
16.Lipiński, E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.
17.Lopez, R.E., Gross, N.A. (2008). Active Learning for Advanced Students: The Center for Integrated Space Weather Modeling Graduate Summer School. Advances in Space Research, 42, 1964–1868.
18.Mrowińska, I., Mrowiński, P. (2007). Cele i treści edukacji leśnej. W: T .Chrzanowski (red.), ABC edukacji leśnej (s. 13–19). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Leśny Zakład Doświadczalny. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
19.Romanow, Z.B. (1999). Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
20.Rylke, M. (1970). Organizacja usług w gospodarce narodowej. Warszawa: PWE.
21.Samuelson, P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 36, 387–389.
22.Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska, A. (2015). Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 14 (2), 149–160. DOI: 10.17306/J.AFW.2015.2.14.
23.Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska, A. (2016). Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 15 (3), 175–183. DOI: 10.17306/J.AFW.2016.3.20.
24.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
25.Szczypa, P. (2015). Nauczanie rachunkowości – współczesne uwarunkowania i dylematy. W: B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa (s. 167–176). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
26.Szewczuk, A., Zioło, M. (2008). Zarys ekonomiki sektora publicznego. Szczecin: WNUS. Ustawa z 28.09.1991 o lasach. Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444, z późn. zm.
27.Yin, H., Rong, Z., Yan, G. (2009). Development of Friendship Network Among Young Scientists in an International Summer School. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388, 3636–3642.
28.Zagórski, J. (1961). Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: PWE.
29.Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9.05.2003 w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.