Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017

Autorzy: Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: edukacja społeczeństwo Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (283-293)
Klasyfikacja JEL: D19 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W gospodarce XXI wieku rośnie świadomość społeczna o konieczności podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji. Celem niniejszego artykułu jest ocena zachowań edukacyjnych Polaków i określenie, na ile uważają oni, że wykształcenie jest ważnym czynnikiem decydującym o karierze zawodowej i awansie zawodowym na współczesnym rynku pracy. Z przedstawionych wyników badań (własnych, danych GUS i raportów CBOS) wynika, że Polacy są obecnie przekonani o ważnej roli wykształcenia zarówno w swoim życiu, jak i życiu społecznym. Awans edukacyjny polskiego społeczeństwa jest jednym z najbardziej widocznych pozytywnych efektów przemian zachodzących w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2.Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
3.Bywalec, C. (2017). Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
4.CBOS (2017a). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem. Komunikat z badań nr 35. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
5.CBOS (2017b). Czy warto się kształcić? Komunikat z badań nr 62. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
6.CBOS (2017c). Jak osiągnąć sukces zawodowy? Komunikat z badań nr 70. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
7.Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (red.) (2007). Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.GUS (2017a). Rachunki narodowe. Struktura spożycia w sektorze gospodarstw domowych (ceny bieżące). GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/rachunki-narodowe (31.12.2017).
10.GUS (2017b). Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych (za poszczególne lata 2010–2016). GUS. Pobrane z: http://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci (31.12.2017).
11.Kieżel, E. (red.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
13.Starosta, P. (2001). Społeczne skutki globalizacji. W: J. Klich (red.), Globalizacja (s. 41–64). Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
14.Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Włodarczyk, K. (2013). Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
15.Włodarczyk-Śpiewak, K. (2009). Cywilizacja zachodnia – konsumpcja społeczeństwa. W: M. Noga, K. Stawicka (red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji (s. 87–96). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
16.Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017a). Aspiracje zawodowe młodych osób na polskim rynku pracy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 310, 201–214.
17.Włodarczyk, K., Sikorska, J. (2017b). Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na rynku pracy. Marketing i Rynek, 4, 420–428.