Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Czesław Koźmiński
Uniwersytet Szczeciński

Bożena Michalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: turystyka uzdrowiskowa trendy zmian sezonowość czynniki meteorologiczne
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (115-128)
Klasyfikacja JEL: Z32 P48 E32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy dokonano oceny sezonowości w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim na podstawie miesięcznej liczby turystów ogółem, w tym zagranicznych, i udzielonych im noclegów w zakładach uzdrowiskowych w latach 2005–2015. Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują cztery uzdrowiska położone w strefie wybrzeża Bałtyku: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg i Dąbki oraz Połczyn-Zdrój usytuowany w strefie moreny czołowej Pojezierza Pomorskiego. Zjawisko sezonowości określono ilorazem liczby turystów w lecie (czerwiec–sierpień) do liczby turystów zimą (grudzień–luty) oraz wiosną (marzec–maj) do jesieni (wrzesień–listopad), a nieregularność rozkładu pobytu turystów w ciągu roku za pomocą współczynnika zmienności (%). Wpływ miesięcznej temperatury powietrza, zachmurzenia i prędkości wiatru na frekwencję turystów-kuracjuszy w zakładach uzdrowiskowych określano przy zastosowaniu regresji liniowej i wielomianowej. Obliczono dla lat 2005–2015 trendy czasowe dla liczby turystów krajowych i zagranicznych oraz udzielonych im noclegów. Czas pobytu (w dniach) turystów-kuracjuszy w zakładach uzdrowiskowych obliczono, dzieląc liczbę udzielonych im noclegów przez liczbę turystów w danym miesiącu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bedner, O., Schumacher, K.P., Stein, D. (2005). Measuring seasonality in Central Europe’s tourism – how and for what? COR 2005&Geomultimedia05. Proceedings, Tagungsband.
2.Borzyszkowski, J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań krajowych podmiotów na rzecz jej ograniczania. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45.
3.Butler, R.W. (1994). Seasonality in tourist: Issues and problems. W: A.V. Seaton (red.), Tourism: The state of the art. Chichester.
4.Cannas, R.A. (2012). An overview of tourism seasonality: key concepts and policies. Alma Tourism, 5.
5.Chung, J.Y. (2009). Seasonality in tourist. A review, e-Review of Tourism Research, vol. 7 no. 5. Pobrane z: http://list.rpts.tamu.edu/erter/ (31.01.2017).
6.Fernandez-Morales, A. (2003). Decomposing seasonal concentration. Annals of Tourism Research, 30, 4.
7.Głąbiński, Z., (2016). Aktywność turystyczna seniorów a sezonowość w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Kozłowska-Szczęsna, T., Błażejczyk, K., Krawczyk, B., Limanówka, D. (2002). Bioklimat uzdrowisk Polski. Warszawa: IGiPZ PAN.
9.Koźmiński, C., Michalska, B. (2008). Ocena warunków pogodowych dla rekreacji i turystyki w rejonie Świnoujścia. W: M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Koźmiński, C., Michalska, B. (2011). Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Acta Balneologica, LIII, 1 (123).
11.Koźmiński, C., Michalska, B. (2016). Bioklimat wybranych terenów rekreacyjnych. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Koźmiński C., Michalska B. (2016a): The seasonal nature of tourist flows in relations to meteorological conditions as illustrated by the case of Zachodniopomorskie Voivodeship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series? 24, 33–45.
13.Koźmiński, C., Michalska, B. (2016b). Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), 9–23.
14.Lewandowska, A. (2007). Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania. W: Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Marks, R. (2016). Znaczenie aerozoli morskich w rekreacji i turystyce w rejonie wybrzeża Bałtyku. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Mąkosza, A., Nidzgorska-Lencewicz, J. (2016). Kontrastowość warunków bioklimatycznych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku w ciepłej połowie roku. Przegląd Geograficzn, 88, 1, 109–120.
17.Prayag, G. (2012). Senior travelers motivation and future behavioral intentions: case of Nice. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29.
18.Stasiak, A. (2011). Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce. W: A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce (s. 375–395). Łódź.
19.Szczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. W: C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.