Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw
(Innowacyjne zasady konsultacji społecznych a zrównoważona turystyka miejska – stare miasto w Warszawie)

Autorzy: Anna Pawlikowska-Piechotka
Joseph Pilsudski AWF University Warsaw

Anna Tryzno
Joseph Pilsudski AWF University Warsaw
Słowa kluczowe: historyczne miasta turystyka zrównoważona konsultacje społeczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (139-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wielkie miasta są tradycyjnie popularnymi kierunkami wyjazdów turystycznych. Obecnie tłumnie odwiedzane w Europie: Berlin, Londyn, Paryż, Rzym; a w Polsce: Kraków, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław – są dowodem na wciąż niesłabnące zainteresowanie turystów. Rosnąca powszechność turystyki miejskiej i w konsekwencji wzmożony ruch turystyczny w ich historycznych dzielnicach, z jednej strony powoduje liczne uciążliwości, a nawet dezorganizację życia codziennego mieszkańców, jednak równocześnie przyczynia się do ożywienia ekonomicznego, jest motorem rozwoju i cennym elementem promocji regionu. Aby uniknąć lub minimalizować negatywne skutki tego zjawiska, a wzmacniać potencjalne korzyści – warto, aby władze miast były do takich sytuacji dobrze przygotowane z odpowiednim wyprzedzeniem, potrafiły wypracować racjonalne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne na obszarach wrażliwych, o wysokich wartościach historycznych zespołów urbanistycznych (zabudowa staromiejska, cenne zabytki architektury i ich otoczenie). Dla osiągnięcia poszukiwanych zasad kompromisu pomiędzy grupami sprzecznych interesów, poza potrzebą honorowania rygorów ochrony konserwatorskiej, uwzględnianiem potrzeb turystów i inwestorów – ważne jest poznanie opinii społeczności lokalnej i włączenie stałych mieszkańców do wszystkich etapów prac nad planami strategii rozwoju turystyki i racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią miasta. Przedmiotem naszych badań prowadzonych w latach 2010–2014 było poznanie, na przykładzie Starego Miasta w Warszawie, zasad organizacji konsultacji społecznych w czasie procesu ustalania kierunków przyszłej strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy, w tym perspektyw zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowej. Interesowało nas poznanie stanowiska władz miasta, inwestorów, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz nade wszystkim opinii samych mieszkańców dzielnicy na temat pożądanych zasad harmonijnego gospodarowania „przestrzenią wspólną.” Artykuł prezentuje założenia i wnioski końcowe z przeprowadzonych badań w ramach projektu ds.-144 na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (grant finansowany przez MNiSW).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of Spatial Planning in Poland (1994) with amendments (Poland).
2.Apostolakis A., The convergence process in heritage tourism, “Annals of Tourism Research” 2003, Vol. 30, No. 4.
3.Ashworth G.J., Heritage Planning: an approach to Managing Historic Cities, in: Managing Historic Cities, ICC, Kraków 1997.
4.Ashworth G.J., Whose history, whose heritage? Management means choice, in: Managing Tourism in Historic Cities, ICC, Kraków 1992.
5.Dallen J.T. et al., Heritage Tourism, Prentice Hall Harlow 2003.
6.Finn M. et al., Tourism & Leisure Research Methods, Pearson Longman Harlow 2000.
7.Garrod B. et al., Managing heritage tourism, “Annals of Tourism Research” 2000, Vol. 27, No. 3.
8.Goetz D. et al., Stakeholder involvement in sustainable tourism: balancing the voices, in: Global Tourism, ed. W.F. Theobald, Elsevier, Burlington 2005.
9.Hall C.M., Tourism Planning, Prentice Hall, Harlow 2000.
10.Hanzi M., Information technology as a tool for public participation in urban planning: a review of experiments and potentials, “Design Studies” 2007, Vol. 28, No. 3.
11.Innes J.E. et al., Reframing public participation: strategies for 21st century, “Planning Theory & Practice” 2004, Vol. 5, No. 4, DOI: 1080/1464935042000293170.
12.Lane M.B., Public Participation in Planning: an intellectual history, “Australian Geographer” 2005, Vol. 36, No. 3, DOI: 10. 1080/00049180500325694.
13.Law Ch.M., Urban Tourism, Continuum, London 2002.
14.Page S. et al., Managing Urban Tourism, Prentice Hall Harlow 2003.
15.Panasiuk A., Instrumenty polityki turystycznej w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im Oskara Lange we Wrocławiu No. 50, Gospodarka turystyczna w regionie, Wrocław 2009.
16.Panasiuk A., Instrumenty zarządzania turystyką w regionie, „Problemy Zarządzania” 2010, Vol. 8 (3/29).
17.Panasiuk A., Instrumenty polityki turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym, in: Nowe wyzwania polityki turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, Białystok 2011.
18.Pawlikowska-Piechotka A., Planowanie przestrzeni turystycznej, Novae Res, Gdynia 2013.
19.Paszucha M., Historic City Tourism and Polish Tourism Policy, in: Managing Tourism in Historic Cities, ICC, Kraków 1997.
20.Phillimore J. et al., Qualitative Research in Tourism, Routledge, New York 2005.
21.Polish Urban Planning Society (PUPS) & Warsaw Capital City Office (WCCO), Warsaw Physical Development, Polish Urban Planning Society, Warszawa 1997.
22.Richards G. et al., The community: a sustainable concept in tourism development?, in: Tourism and sustainable community development, ed. D. Hall et al., Routledge Advances in Tourism, London 2002.
23.Rydin Y. et al., Public participation and Local Environmental Planning: The collective action problem and the potential of social capital, “Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability” 2010, Vol. 5, No. 2.
24.Selby M., Understanding Urban Tourism: Image, Culture, Experience, I. B. Tauris, London 2004.
25.Smith K.M., Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, New York 2003.
26.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme – Action Plan 2013–2015, Paris 2011.
27.United Nations Environment Programme, Rio Declaration on Environment Development, Rio de Janeiro 1992.
28.United Nation Habitat, The Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium, Nairobi 2001.
29.United Nations Secretariat ENABLE, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York 2006.
30.Urry J., Consuming places, Routledge, London 1995.
31.Warsaw Capital City Office (WCCO), Warsaw Development Strategy, Warszawa 2007.
32.Warsaw Capital City Office (WCCO), Management of the Old Town Strategy, Warszawa 2012.