Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Wykorzystanie koncepcji zarządzania wiedzą w wybranych biurach podróży z podregionu tarnowskiego)

Autorzy: Agnieszka Gawlik
Institute of Tourism and Recreation, Opole University of Technology

Daniel Puciato
Institute of Tourism, Wrocław School of Banking
Słowa kluczowe: biura podróży przedsiębiorstwa turystyczne koncepcje zarządzania wiedza podregion tarnowski
Rok wydania:2015
Liczba stron:20 (159-178)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Globalizacja gospodarki, postęp technologiczny oraz rosnąca rywalizacja o ograniczone zasoby, sprawiają, że kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego są obecnie wartości niematerialne, w tym wiedza. Zjawiska te mają swoje implikacje zarówno dla gospodarek narodowych, jak i dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W konsekwencji coraz większa grupa przedsiębiorstw, w tym również firm turystycznych, wykorzystuje koncepcję zarządzania wiedzą. Celem pracy jest analiza wykorzystania zarządzania wiedzą przez wybrane biura podróży z podregionu tarnowskiego. W pracy wykorzystano dwie główne metody badawcze: me todę dokumentacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. W ramach metody dokumentacyjnej, wykorzystując dane pochodzące ze źródeł wtórnych, dokonano inwentaryzacji biur podróży, zlokalizowanych w podregio nie tarnowskim. Następnie na podstawie metody sondażu diagnostycznego, za pomocą techniki ankietowej przeprowadzono badania dotyczące wykorzystania zarządzania wiedzą w 44 biurach podróży. Najważniejszą grupą zasobów, dla ankietowanych właścicieli lub menedżerów biur podróży, były zasoby materialne, następnie ludzkie oraz niematerialne (wiedza, patenty, know how). Zarządzanie wiedzą było najpopularniejszą koncepcją zarządzania wykorzystywaną w badanych biurach podróży. W ramach tej koncepcji realizowano najczęściej procesy wykorzystania oraz pozyskiwania wiedzy. Najczęściej stosowanymi narzędziami zarządzania wiedzą były: intranet, systemy zarządzania dokumentami oraz systemy obiegu pracy. Zasoby wiedzy oraz oparte na zaufaniu stosunki interpersonalne, to natomiast zdaniem respondentów najważniejsze obszary zarządzania wie dzą w ich przedsiębiorstwach. Duże znaczenie poruszanych w pracy kwestii powoduje, że zasadne wydaje się być prowadzenie dalszych badań w tym obszarze tematycznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, “E-mentor” 2005, No. 8.
2.Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
3.Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
4.Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
5.Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
6.Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody, Difin, Warszawa 2013.
7.Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
8.Mikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, “E-mentor” 2006, No. 17.
9.Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, “E-mentor” 2006, No. 16.
10.Mrozowicz K., Puciato D., Geneza i agonia organizacji. Studium atrofii pośredników turystycznych w świetle analizy strukturalnej rynku turystycznego Podkarpacia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki No. 18, Szczecin 2012.
11.Panasiuk A., Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
12.Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
13.Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
14.Perechuda K., Sobińska M., Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
15.Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
16.Puciato D., Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego, “Folia Turistica” 2012, No. 26.
17.Puciato D., Endogeniczne uwarunkowania metod i technik zarządzania wykorzystywanych w przedsiębiorstwach hotelowych z Wrocławia, “Handel Wewnętrzny” 2013, No. 5.
18.Puciato D., Goranczewski B., Łoś A., Innowacje w biurach podróży, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, No. 7.
19.Puciato D., Łoś A., Mrozowicz K., Franchising as a way of reducing moral hazard in the tourism market, “Argumenta Oeconomica” 2013, No. 1 (30).
20.Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, “E-mentor” 2006, No. 14.
21.Szymańska E., Biura podróży na rynku usług turystycznych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
22.Żmigrodzki M., Metodyka zarządzania wiedzą, “E-mentor” 2006, No. 13.