Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)

Autorzy: Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

Beata Gotwald-Feja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe aktywność marketingowa popyt turystyczny
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę, wspierającą rozwój oraz funkcjonowanie gospodarki. Celem artykułu jest prezentacja działań marketingowych organizacji pozarządowych, zmierzających do aktywizacji turystyki, w tym głównie kreowania popytu na usługi turystyczne. Podstawę źródłową rozważań stanowi z jednej strony literatura przedmiotu, z drugiej natomiast wybrane przykłady organizacji pozarządowych, zaangażowanych w dużej mierze w rozwój turystyki (tzw. studia przypadków). Na podstawie analizy zebranego materiału sformułowano wnioski i rekomendacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, P., Charycka, B., Gumkowska, M. (2016). Kondycja sektora orgazniacji pozarządowych w Polsce 2015.
2.Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
3.Azimi, F. (2015). Rural Tourists’ Opinion about Tourism Situation in Tehran Province and the Duty of Government, Local People and Non Governmental Organizations in Rural Tourism Development. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 1, 325-333.
4.Balińska, A. (2009). Struktura popytu turystycznego i czynniki kształtujące ten popyt (na podstawie wyników badań empirycznych). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 137-147.
5.Bircan, I., Ulker, H., Gunes, G., Poyraz, Z. (2010). Tourism Destinations Sustainability and Non-Governmental Orga¬nizations (NGO’s): a Case Study of Beypazari, Turkey. Journal of Education Travel, 1, 17-32.
6.Brańka, S. (2013). Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (2), 23-30.
7.Borzyszkowski, J. (2012). Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego - przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 343-356.
8.Cymańska-Grabowska, B., Steblik-Wlaźlak, B. (2013). Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
9.Czernek, K. (2012). Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 697, 69-80.
10.Defourny, J. (2014). From Third Sector Social Enterprise: A European Research Trajectory. W: J. Defourny, L. Hulgard, V. Pestoff (red.), Social Enterprise and the Third Sector, s. 17-41. New York: Routledge,.
11.Dekker, P. (2004). The Netherlands: from private initiatives to non-profit hybrids and back? W: W. A. Evers, J.L. Laville (red.), The third sector in Europe, s. 144-165. Cheltenham: Edward Elgar.
12.Dziedzic, E., Skalska, T. (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.
13.Gotwald-Feja, B. (2016). Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji tury¬stycznych. Łódź: SIZ.
14.Gregor, B., Gotwald, B. (2011). Potencjał e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu. W: W. Deluga, J. Dyczkowska (red.), Marketing terytorialny — konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, s. 59-78. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
15.Kennedy, K. (2008). Non-governmental Organizations (NGOs) and Tourism: A Partnership for Poverty Reduction in Developing Countries. Pobrane z: http://content.library.ccsu.edu/cdm/ref/collection/ccsutheses/id/1043 (1.09.2017).
16.Kennedy, K., Dornan, D. (2009). An Overview: Tourism Non-governmental Organizations and Poverty Reduction in Developing Countries. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 14, 183-200.
17.Kietlińska, K. (2010). Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: PWN.
18.Kozioł, L. (2012). Typologia czynników motywujących do podróżowania. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 6, 87-98.
19.Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11-26.
20.Niezgoda, A., Zmyślony, P. (2003). Popyt turystyczny. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
21.Ormazdi, M., Pourfikouhi, A., Amar, T. (2013). The necessities of verifying the policies of Non Governmental Orga¬nizations development in planning and management of rural tourism of Iran. Life Science Journal, 10, 51-58.
22.Panasiuk, A. (2006). Turystyka w gospodarce narodowej i regionalnej. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki, s. 50-53. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Pawłowska, E. (2015). Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Orga¬nizacja i Zarządzanie, 77, 167-176.
24.Rosa, G. (2012). Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług turystycznych na przykładzie badań rynku euro¬pejskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 123-136.
25.Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby (2016). Plan komunikacji, Kartuzy.
26.Varey, R.J. (2002). Marketing Communication. Principles and practice. London, New York: Routledge.
27.Wójtowicz-Dawid, A. (2011). Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno - -ekonomicznej, 18, 335-345.