Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 87.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
2. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
3. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
4. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa – rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
6. Recenzja Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
7. [rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. [rec.] Maciej Mączyński, Język dawnych statutów premonstrateńskich. Interpretacje,
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
10. Saudi Arabia’s electoral politics in the making
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
11. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
12. Dylematy interpretacji informacji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
13. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
14. [rec.] Joanna Kuć, Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ss. 339
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
15. [rec.] Paulina Michalska, Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, ss. 309
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
16. Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
17. Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
18. DIE AUSGEWÄHLTEN PROBLEME DES AMTES WOLLIN IM 16. JAHRHUNDERT
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Przejdź
19. Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
20. INFORMACJONIZM
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
21. [rec.] Agnieszka Piela, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
22. Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
23. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
24. [rec.] Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
25. Co to są „dawne słowa”?
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
26. Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna?
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
27. Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
28. [rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
29. [rec.] Aleksandra Janowska, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
30. Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Przejdź
31. Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
32. Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
33. [rec.] Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
34. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
35. Kartografia zachodniopomorska od XVI do XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
36. Plany oblężeń Kołobrzegu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
37. Stare Plany i widoki Kamienia Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1958 1958 Przejdź
38. Uwagi w sprawie zaludnienia Szczecina w XVII i na początku XVIII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Przejdź
39. Akta miast województwa szczecińskiego z lat 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
40. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1945-1957
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
41. Zbiory kartograficzne Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1957 1957 Przejdź
42. Czy w latach dwudziestolecia międzywojennego istniała na Pomorzu Zachodnim kwestia polska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
43. Dzieje Pomorza Zachodniego od XIII do połowy XVII wieku w powojennej historiografii polskiej i obcej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
44. Powinności pańszczyźniane gospodarstw chłopskich w domenie Szadzko w końcu XVI i na początku XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
45. Ruchy społeczne na Pomorzu Zachodnim w XVI i początku XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Przejdź
46. Konfrontacje i przypomnienia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Przejdź
47. Polscy robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Przejdź
48. Najważniejsze potrzeby w zakresie wydawnictw źródłowych do historii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Przejdź
49. Pomorze Zachodnie w dobie północnej wojny siedmioletniej /1563-1570/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
50. Walka z rozbrojeniem na Pomorzu Zachodnim na przełomie XV i XVI stulecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9 1958 1958 Przejdź
51. Wysokość plonów w folwarkach książęcych domeny Szadzko w początku XVII w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
52. Życie portowe Szczecina w XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1957 1957 Przejdź
53. Hitlerowskie obozy pracy przymusowej oraz obozy karne i jenieckie na terenie Szczecina w latach II wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
54. Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
55. Garnizony wojsk francusko-polskich na Pomorzu Szczecińskim i Gdańskim w latach 1807-1813
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
56. Władze hitlerowskie w Prowincji Pomorskiej w latach 1937-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
57. Na marginesie rewizjonistycznej książki o Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
58. Formalna budowa uczestnictwa w kulturze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
59. Implikacje metodologiczne modelu uczestnictwa w kulturze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
60. Racjonalizacja i rozumienie. /Uwagi o uwagach J. Kowalewskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
61. Niesamodzielność zjawisk społecznych i kulturalnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1982 1982 Przejdź
62. Polacy na Pomorzu Zachodnim w latach 1918-1945. Stan badań i postulaty badawcze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
63. Wpływ Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej na rozwój ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po rewolucji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1957 1957 Przejdź
64. Początki administracji polskiej w miastach i na wsi Pomorza Zachodniego w 1945 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Przejdź
65. Początki rad narodowych na Pomorzu Zachodnim 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
66. Ekonomiczne i demograficzne problemy Pomorza Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926-1932
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1959 1959 Przejdź
67. Główne tendencje rozwojowe polityki I morskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
68. Z dziejów przemysłu i portu szczecińskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
69. Z dziejów przemysłu stoczniowego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
70. Z dziejów powiązań portu szczecińskiego z Polską w latach 1919-1928
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
71. Z dziejów powiązań portu szczecińskiego z Polską w latach 1928-1934
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
72. Z dziejów powiązań portu szczecińskiego z Polską w latach 1934-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
73. Kontakty handlowe Szczecina ze Śląskiem w drugiej połowie XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1958 1958 Przejdź
74. Przegląd działalności Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/. Sekcja Historyczna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
75. Pięcioletnia działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego w Szczecinie /1953-1958/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Przejdź
76. Zaoczne Studium Nauczycielskie w Szczecinie i jego pożyteczna inicjatywa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 8-9 1959 1959 Przejdź
77. Życie kulturalno-oświatowe w środowiskach polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
78. Teatry oświatowe w Szczecinie 1946-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
79. Piętnaście lat istnienia Państwowej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
80. Z dziejów wodolecznictwa na Pomorzu Zachodnim w końcu XVIII i XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
81. O kilku wydaniach "Morza i Ziemi"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1980 1980 Przejdź
82. Komunikat o wynikach Konkursu na wspomnienia zorganizowanego przez Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1962 1962 Przejdź
83. Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
84. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
85. Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
86. Identyfikacja obszarów depopulacyjnych w makroregionie północno-zachodnim i ich ocena pod względem zaawansowania starości demograficznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
87. Cyfrowy regionalizm, media społecznościowe i małe ojczyzny. Studium przypadku Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
Strona