Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Bogdan Wankiewicz

Paweł Gwozdecki
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny równowaga budżetowa wieloletnia prognoza finansowa wskaźnik zadłużenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (61-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na samorządach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego. Samorządy terytorialne stały się ważnymi podmiotami zarządzania finansami na poziomie regionalnym i lokalnym. Podstawą gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest budżet, który stanowi wygodne narzędzie oddziaływania finansowego i ma wpływ na rozwój społeczno- -gospodarczy społeczności lokalnej. Aby budżet mógł spełniać swoje cele i zadania w strategii rozwojowej JST, musi podlegać czynnikom spajającym, między innymi WPF, gdzie zamierzenia strategiczne z kolejnymi rocznymi budżetami stanowiłyby podstawę do długofalowego planowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, J. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Finanse Komunalne, 1–2, 73–80.
2.Drozdowski, R., Jóźwiak, M., Wiktorowska, U., Walczak, P. (2009). Nowa Ustawa o finansach publicznych. Poradnik dla samorządowców. Warszawa: Municipium SA.
3.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
4.Dylewski, M. (2011a). Wymogi oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz efektywności realizacji zadań publicznych – analiza porównawcza w zakresie starych i nowych rozwiązań ustawowych. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 152–162). Warszawa: Difin.
5.Dylewski, M. (2011b). Zakres formalny wieloletniej prognozy finansowej a przydatność praktyczna prognozy. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 162–165). Warszawa: Difin.
6.Gonet, G. (2008). Program naprawczy jednostki samorządu terytorialnego w sytuacji utraty zdolności wykonywania zobowiązań. Finanse Komunalne, 3, 16–24.
7.Owsiak, S. (red.). (2008). Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Warszawa: PWE.
8.Stolarz-Krzisz, E. (2012). Równowaga budżetowa w teorii i praktyce. Finanse Komunalne, 1–2, 65–72.
9.Uchwała Rady Powiatu nr XXIX/216/2013 z 15.11.2013.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
11.Wankiewicz, B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.