Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku

Autorzy: Magdalena Kogut-Jaworska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług

Bogdan Wankiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Słowa kluczowe: rozwój regionalny rozwój zrównoważony strategia rozwoju województwa
Data publikacji całości:2018-12-16
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: F42 F63 H41 H87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dla sformułowania zasadniczych celów polityki rozwoju istotne jest uporządkowanie rozlicznych działań organów samorządowych w relacjach z polityką unijną i krajową, sferą regulacyjno-prawną, czy też redystrybucyjną. Podejmując działania w tym zakresie, władze samorządowe powinny mieć zawsze na uwadze paradygmat rozwoju uwzględniającego równolegle płaszczyznę społeczną, gospodarczą, przestrzenną, czyli rozwoju zrównoważonego. Artykuł przedstawia przykłady dokumentów programowych opracowywanych na szczeblu krajowym oraz regionalnym, których celem jest wskazanie głównych założeń rozwojowych, a w szczególności wskazuje na ich stopień spójności w kontekście realizacji założeń paradygmatu rozwoju zrównoważonego. Głównym zamierzeniem badawczym opracowania jest przedstawienie istoty i zakresu strategii rozwoju o charakterze krajowym i regionalnym oraz dokonanie próby oceny korzyści związanych z ich wdrożeniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batabyal, A.A., Nijkamp, P. (2008). Sustainable Development and Regional Growth. RIT Economics Department Working Paper. 8.03. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=1088041 (1.05.2018).
2.Batabyal, A.A., Nijkamp, P. (2009). Sustainable Development and Regional Growth. W: R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of regional growth and development theories (s. 282–301). Chaltenham/Northampton: Edward Elgar.
3.Borusiak, B., Pająk, K. (2015). Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Warszawa: CeDeWu.
4.Borys, T., Czaja, S. (2009). Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych. W: D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (s. 51–74). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
5.Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność (s. 477–479). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Brundtland, G. (1987). Our Common Future–Call for Action. Environmental Conservation, 4, 291– 294.
7.Caratti, P., Locascio, G. (2006). Sustainable Development Policies in Europe. FEEM Working Paper, 152. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=952936; http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.952936 (1.05.2018).
8.Giaoutzi M., Nijkamp, P. (1994). Models for Regional Sustainable Development. Avebury: Ashgate.
9.Gutman, P. (2007). Ecosystem Services: Foundations for a New Rural-Urban Compact. Ecological Economics, 62, 383–387.
10.Kłos, A. (2017). Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 319, 94–103.
11.Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Warszawa: CeDeWu.
12.Renda, A. (2017). How can Sustainable Development Goals be ‘mainstreamed’ in the EU’s Better Regulation Agenda? CEPS Policy Insights, 12, 1–16.
13.Šabić, D., Vujadinović S. (2017). Regional development and regional policy. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade, 65.
14.Ustawa z 6.12. 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. Nr 227 poz. 16580; tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1376 z późn. zm.
15.Wallis, A., Richards, A., O’Toole, K., Mitchell, B. (2007). Measuring Regional Sustainability: Lessons to be Learned, International Journal of Environment and Sustainable Development, 6, 193–207.
16.Wołczek, P. (2011). Strategia a CSR. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena (s. 275–289), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156.
17.Wołczek, P. (2014). The concept of corporate social responsibility and sustainable development. Problems of Sustainable Development, 1, 157–166.
18.Zacher, L.W. (2008). Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość? Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, 2, 157–166.
19.SOR (2020). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pobrane z: https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ informacje-o-strategii/ (1.05.2018).