Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej

Autorzy: Bogdan Ślusarz
Uniwersytet Zielonogórski

Małgorzata Jażdżewska
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna Komisja Europejska euroregiony
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (83-92)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 468

Abstrakt

Publikacja dotyczy Raportu Komisji Europejskiej na temat pokonywania przeszkód w regionach przygranicznych wpływających na jakość współpracy, w którym omawiano istotę problemu, czyli zanalizowano aktualnie występujące przeszkody, poruszono istotne kwestie i przedstawiono ogólne wnioski. Do najczęściej występujących problemów zaliczyć należy bariery prawne i administracyjne, bariery językowe, dostępność fizyczną, różnice gospodarcze, zainteresowanie władz publicznych współpracą, różnice społeczne i kulturowe, brak zaufania. Raport wskazuje również na propozycje rozwiązań tych problemów. Badanie przeprowadzone przez DG Regio jest cennym materiałem, który zaangażował 623 podmiotów do wypowiedzi o problemach we współpracy transgranicznej w Europie. Zdaniem autorów, analiza przedstawiona na poziomie ogólności, czyli europejskim, nie jest w pełni przydatna dla euroregionów województwa lubuskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Serwis programów EWT i EIS, www.ewt.
2.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/.
3.European Commision, https://ec.europa.eu/eusurvey/home/about.
4.Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Nowelizacja, http://docplayer.pl/ 7365320-Europejska-karta-regionow-granicznych-i-transgranicznych-nowelizacja.html, Gronau, 2004.
5.Komisja Europejska, Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych. Podsumowanie wyników internetowych konsultacji społecznych. 21 września–21 grudnia 2015 r., 2015.
6.Ślusarz B., Neumuller J., Plan działania i rozwoju Euroregionu „Sprewa–Nysa–Bóbr” na lata 2014– 2020, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014.
7.Ślusarz B, Stankiewicz D., Wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego, w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, red. nauk. M. Gorynia, S. Rudolf, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
8.Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Euroregiony na granicach Polski, http://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/euroregiony-na-granicach-polski-2007,8,1.html#, Wrocław 2007.