Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

Studia Administracyjne (wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne) to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.

Studia Administracyjne to czasopismo o charakterze multidyscyplinarnym. Głównym profilem czasopisma jest przede wszystkim obszar prawa administracyjnego, jednak z uwagi na jego związki z innymi dyscyplinami prawa, na łamach Studiów Administracyjnych ukazują się artykuły dotyczące m.in. prawa ochrony środowiska, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego i prawa samorządu terytorialnego. Dynamika rozwoju i zmian w ustawodawstwie, w wyżej wymienionych obszarach, wpływa także na ich powiązanie z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym, wymiana myśli i poglądów jest niezwykle ważna i pożądana. Czasopismo Studia Administracyjne jest przede wszystkim miejscem wymiany myśli i poglądów lokalnych badaczy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego.

Studia Administracyjne przyczyniają się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa, prawników praktyków oraz społeczności studenckiej.

Zgłoszenia opracowań przyjmowane są przez redakcję w trybie ciągłym w języku polskim i języku angielskim.

Przygotowane teksty do publikacji należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism wnus.usz.edu.pl

Przejdź do logowania lub zarejestruj aby zgłosić tekst.

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego plagiat.pl, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Administracyjne (https://plagiat.pl).

Czasopismo Studia Administracyjne znajduje się w wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 20 punktów – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


 

 

 

Podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopisma Studia Administracyjne - zadanie finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Czasopismo Studia Administracyjne publikowane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w języku polskim lub języku angielskim. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną. Czasopismo jest dostępne na warunkach open access. Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie https://wnus.edu.pl/sa bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych. Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA

Czasopismo Studia Administracyjne jest indeksowane w nastepujacych bazach:

Arianta — Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne - http://www.arianta.pl/

BazHumhttps://bazhum.pl/

Biblioteka Nauki ICM — https://bibliotekanauki.pl/

CEEOL — Central and Eastern Europe Online Library — http://www.ceeol.com/

CEJSH — Central European Journal of Social Sciences and Humanities - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/

DOAJ — Directory of Open Access Journals - https://doaj.org/

ERIH+ — The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/index

GoogleScholar — https://scholar.google.pl/

IndexCopernicus — https://journals.indexcopernicus.com/

MIAR — https://miar.ub.edu/

Most Wiedzy — https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/catalog

PBN - Polska Bibliografia Naukowa — https://pbn.nauka.gov.pl/

Polona https://polona.pl/

Sherpa Romeo https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/41140Serdecznie zapraszamy do współpracy i współtworzenia naszego uniwersyteckiego czasopisma.

 

Źródła dochodu, marketing i reklama

Działalność publikacyjna czasopisma Studia Administracyjne jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński, a czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikacje. Wszystkie opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS).

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA.

Czasopismo Studia Administracyjne nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnianie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).