Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Polityka antyplagiatowa

Czasopismo Studia Administracyjne stosuje procedury zabezpieczającego oryginalność publikacji naukowych, korzystając z oprogramowania Strike Plagiarism.

System Antyplagiat pozwala na porównanie tekstu z zasobami najszerszej bazy na polskim rynku. Posiada dostęp do zasobów globalnego Internetu, bazy danych aktów prawnych, zawierających zaktualizowane akty normatywne obowiązujące w Polsce; RefBooks, który zawiera ponad milion dokumentów głównie w języku angielskim i polskim z wszystkich dziedzin nauki i kultury. Wynik analizy jest przygotowany jako przejrzysty raport zawierający informacje zapożyczeniach wykrytych w analizowanym tekście. System Antyplagiat spełnia wszystkie standardy prywatności i poufności danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zasady etyki publikacyjnej

Zespół Redakcyjny czasopisma Studia Administracyjne w celu zachowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Czasopismo stosuje procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, które stanowią poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej i akademickiej, godząc w rzetelność i niezależność naukową Autora.

Etyka publikacyjna

 

Procedury postępowania zalecane przez COPE, dotyczą sposobu postępowania w przypadkach: podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację; podejrzenia o plagiat;  podejrzenia o sfabrykowanie danych; zmian na liście autorów; podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe; gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie; gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule; gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem; a także podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.

Diagramy określające algorytm postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności:

- w języku angielskim: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf

-w języku polskim: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

  • zasada oryginalności pracy zgłoszony tekst musi być oryginalny (nigdzie indziej nie został opublikowany), wskazuje odpowiednie cytowania;  niedopuszczalne jest złożenie tego samego tekstu równocześnie do dwóch różnych czasopism, praca nie może stanowić plagiatu, autoplagiatu oraz nie może zawierać nieprawdziwych informacji,
  • zasada autorstwa pracy – należy ujawnić jako autora osobę, która wniosła istotny wkład merytoryczny w powstanie tekstu naukowego (w koncepcję, realizację lub interpretację badań); w przypadku zaś, gdy wkład ten jest nieznaczny należy wskazać wykazać to w podziękowaniach wraz z opisem roli osoby wspierającej, niedopuszczalne jest autorstwo gościnne i honorowe;  w przypadku tekstu wieloautorskiego autor zgłaszający tekst ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu,
  • zasada rzetelności naukowej – w tym rzetelności we wskazaniu źródeł wykorzystanych podczas badań; autor niezwłocznie powiadomia redakcję o zauważonych błędach lub nieścisłościach w tekście oraz współpracuje z redakcją w celu wycofania lub skorygowania artykułu; autor jest zobowiązany do wskazania źródła finansowania publikacji lub wkładzie instytucji (organizacji) w badaniach (financial disclosure),
  • zasada przeciwdziałania konfliktom interesów  - autor jest zobowiązany do wskazania faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów (finansowych lub niefinansowych).

 

Zasady etyczne obowiązujące redakcję  

  • zasada odpowiedzialności:

∞ redakcja przestrzega przyjęte procedury procesu wydawniczego, zwłaszcza dotyczące procesu recenzji (wewnętrznej i zewnętrznej),

∞ redakcja odpowiada za realizację zasady rzetelności naukowej, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nieuczciwości naukowej,

∞ o publikacji tekstu decydujące wyłącznie jego wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć lub orientację seksualną autorów,

∞ zespół redakcyjny dbając o spójność publikowanych tekstów, w przypadku dostrzeżonych błędów publikuje korekty, erraty oraz sprostowania,

∞ redakcja nie może wykorzystać w żaden sposób tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu, bez zgody autora,

  • zasada poufności - wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi anonimowej recenzji.

 

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów   

  • zasada obiektywności i rzetelności recenzji – ocena artykułu powinna być uzasadniona, poparta własną argumentacją recenzenta; zawierać ewentualne podejrzenie plagiatu lub autoplagiatu,
  • zasada terminowości – recenzję należy dostarczyć w ustalonym przez redakcję terminie, w przypadku niemożności sporządzenia recenzji, należy niezwłocznie poinformować o tym redakcję,
  • zasada poufności - recenzje sporządzane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"),
  • zasada przeciwdziałania konfliktom interesów – recenzent nie sporządza recenzji prac, jeśli występuje między nim a autorem konflikt interesów, wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami; recenzent nie może bez zgody autora, wykorzystać tekstu, co do którego została podjęta decyzja o jego niepublikowaniu.