Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz zobiektywizowania oceny artykułów naukowych publikowanych w naszym czasopiśmie, redakcja czasopisma Studia Administracyjne wprowadziła kilkuetapową procedurę recenzowania. Procedurze recenzji podlegają wszystkie artykuły naukowe; z wyjątkiem recenzji książek, sprawozdań i materiałów z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń.

 Zasady recenzowania

 Ocena formalna artykułu:

 • Sekretarz redakcji dokonuje oceny formalnej w oparciu o kryteria dotyczące: warunków formalnych artykułu zgodnie z Wytycznymi dla Autorów
 • jeśli którekolwiek z kryteriów formalnych nie jest spełniony artykuł odsyłany jest do Autora z odpowiednią informacją na temat brakujących/niepoprawnych elementów
 • po otrzymaniu artykułu redakcja przesyła Autorowi do wypełnienia oświadczenie o oryginalności tekstu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz o udzieleniu licencji niewyłącznej na publikację tekstu w czasopiśmie

 

Anonimizacja artykułu:

 • Sekretarz redakcji usuwa z tekstu wszelkie informacje o tożsamości Autora/Autorów (również z właściwości pliku)

 

Recenzja wewnętrzna:

 • Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym dokonuje recenzji wewnętrznej pod kątem zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym czasopisma oraz pod względem oryginalności (wykorzystując program antyplagiatowy)
 • w przypadku stwierdzenia nieuczciwości naukowej, w szczególności plagiatu i autoplagiatu, redakcja po wyczerpaniu procedury wskazanej w zasadach etyki publikacyjnej może odrzucić tekst oraz przekazać informację do instytucji podanej w afiliacji Autora
 • wybór dwóch Recenzentów zewnętrznych
 • Redaktor Naczelny może skonsultować artykuł ze specjalistą z danej dziedziny, w szczególności członkiem Rady Naukowej

 

Recenzja zewnętrzna:

 • dwóch Recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki afiliowanej przez Autora artykułu; w przypadku tekstów Autorów zagranicznych (w języku obcym), co najmniej jeden z Recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej
 • ocena artykułu oparta jest o następujące kryteria: ocena problematyki, ocena metody, ocena zawartości merytorycznej, ocena formalna; artykuły, które uzyskają mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie kwalifikują się do druku; Recenzent może podać uwagi dla Autora, propozycje korekt i uzasadnienie oceny
 • Recenzent przedstawia swoje zalecenia: praca nadaje się do druku (w przedstawionej formie/po uwzględnieniu poprawek merytorycznych/po całkowitym przeredagowaniu/po uzupełnieniu i rozwinięciu badań), praca nie nadaje się do druku
 • Recenzent sporządza recenzję w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania tekstu
 • w przypadkach wątpliwych decyzję o publikacji tekstu podejmuje redakcja w oparciu o sporządzone recenzje, dopuszcza się skierowanie artykułu do trzeciego Recenzenta; jeśli przynajmniej jedna z recenzji jest negatywna artykuł zostaje odrzucony

 

Przekazanie Autorowi recenzji:

 • przekazanie Autorowi recenzji
 • w przypadku zalecenia przez Recenzenta wprowadzenia w tekście zmian, Autor w terminie 2 tygodni dokonuje poprawy artykułu oraz ustosunkowuje się do uwag Recenzenta

 

Decyzja o publikacji tekstu:

 • przesłanie poprawionego tekstu do Recenzenta, w przypadku, gdy recenzja wskazywała na potrzebę ponownej oceny tekstu po wprowadzeniu zmian 
 • po akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta albo Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego (w przypadku gdy teksy nie był przesłany do ponownej oceny przez Recenzenta) artykuł kierowany jest do publikacji
 • tekst podlega odrzuceniu w przypadku jego niepoprawienia zgodnie z zaleceniami Recenzenta, nieustosunkowania się przez Autora do uwag recenzji lub braku akceptacji poprawionego tekstu przez Recenzenta/Redaktora Naczelnego i Redaktora Tematycznego 

 

Wszystkie etapy procedury recenzowania (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) mają charakter anonimowy (double-blind review process) co oznacza, że zarówno Recenzent nie wie czyj tekst ocenia, jak i Autor, nawet po przyjęciu artykułu do druku, nie zna tożsamości Recenzentów.