Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016
Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego

Autorzy: Bogdan Ślusarz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia fundusze strukturalne Unii Europejskiej programy operacyjne Unii Europejskiej Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2722

Abstrakt

Oczekiwana długość życia w UE jest jedną z najwyższych na świecie. W rezultacie średnia długość życia i udział osób w wieku 65 lat w populacji również należą do najwyższych na świecie. Fakt ten pociąga za sobą konsekwencje związane zarówno z opieką zdrowotną, jak i z siłą roboczą. Wzrost udziału osób starszych w populacji skutkuje zwiększeniem popytu na usługi opieki zdrowotnej i usługi pokrewne. W miarę wzrostu przeciętnej długości życia siły roboczej i wydłużania się czasu zatrudnienia, będzie rosło zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie, jak również na bardziej elastyczne warunki zatrudnienia. Pomimo ogólnie wysokiej oczekiwanej długości życia różnice pomiędzy regionami pozostają stosunkowo duże. Przyczyny są różnorodne, począwszy od rożnych poziomów dochodu, wykształcenia i warunków życiowych, a skończywszy na nierównym dostępie do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Fakty te uzasadniają podejmowanie skutecznych działań w celu niwelacji powyższych różnic, a narzędziem są środki pomocowe UE. Fundusze strukturalne są dostępne na wszystkich poziomach – od Brukseli przez programy operacyjne do programów regionalnych włącznie. Celem referatu było zaprezentowanie możliwych źródeł finansowania oraz pokazanie dobrych praktyk odnośnie do realizacji kluczowych projektów głównie na przykładzie województwa lubuskiego. Obszarem badań były publiczne placówki ochrony zdrowia w województwie ze Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze na czele. Końcowa konkluzja brzmi: mimo znacznych kwot z budżetu UE oraz środków krajowych lokowanych w ochronę zdrowia niezadowolenie społeczne ze świadczonych usług jest ciągle duże.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Inwestowanie w przyszłość Europy, Raport Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.
2.Karkowski T., www.zdrowie.abc.com.pl (dostęp 15.04.2016).
3.Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2011, Zielona Góra 2011.
4.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
5.Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1403).