Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej

Autorzy: Bogdan Wankiewicz
Starosta wałecki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe samorządność trzeci sektor społeczność lokalna samorząd terytorialny
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (143-155)
Klasyfikacja JEL: H72 L31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Samorząd terytorialny jest kreatorem rozwoju ekonomicznego i społecznego, a także podstawowym polem działaniamechanizmów demokratycznych. Współpraca samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną wyzwoliłaaktywność obywateli w ich własnym środowisku. Dało to możliwość w szerokim stopniu samodzielnego rządzenia,co w istotny sposób sprzyjało rozwojowi samorządności. Objawia się to kontrolą działań władzy, sygnalizowaniemproblemów społecznych oraz organizowaniem bezpośredniego zaspokojenia potrzeb społecznych.Uwzględniając takie zagadnienia, jak budżet gminy, struktura wydatków, wydatki inwestycyjne, fundusze unijneoraz struktura dochodów, a w szczególności dochody własne, warto podkreślić, że mogą one posłużyć do kompleksowejoceny wpływu gospodarki finansowej na rozwój samorządności. Pozwala to spojrzeć na możliwe formy współpracysamorządu terytorialnego w perspektywie partnerstwa i współdziałania na rzecz społeczności lokalnych. Biorąc poduwagę powyższe, w artykule omówiono te formy współpracy, które mają wpływ na realizację zadań w zakresie finansowym,organizacyjnym i społecznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anheier, H.K. (1990). Internationalen Forschung über den Nonprofit Sektor: Themen und Ansätze. Jurnal für Sozialforschung, 2, 165–168.
2.Filipiak, B. (2004). Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki. Szczecin: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej.
3.Górski, D. (red.) (2015). Razem łatwiej. System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
4.Konstytucja RP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn.zm.
5.Mazur, S., Pacut, A., Pokora, M. (red.) (2015). Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
6.Michalski, K., Bonowicz, W. (red.) (2010). Rozmowy w Castel Gandolfo. Warszawa–Kraków: Centrum Myśl Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak.
7.Michalski, K. (1994). Przedmowa. W: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.
8.Margol, K., Schimanek, T. (2013). Raport z badania dotyczącego stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w zakresie kontraktacji zadań publicznych. Nidzica: Centrum
9.Doradcze Programów Pomocowych.
10.Panasiuk, A. (red.) (2012). Sprawozdanie o funkcjonowanie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
11.Perez Diaz, V.M. (1996). Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Kraków: Wydawnictwo Znak.
12.Przewłocka, J., Adamiak, P., Herbst, J. (2013). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
13.Rymsza, M. (2010). Państwo i sektor obywatelski: między kulturą kontraktu i kulturą partnerstwa. Trzeci Sektor, 20, 4–6.
14.Schimanek, T. (2015). Korzyści dla społeczności lokalnych wynikające ze współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. W: S. Mazur, A. Pacut, M. Pokora (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
15.Siemiński, W. (1999). Współzarządzanie gminą: rada i zarząd gminy we wspólnocie samorządowej. Warszawa–Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
16.Ustawa (2003). Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DzU 2003, nr 96, poz. 873.
17.Ustawa (2009). Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
18.Wankiewicz, B. (2003). Czy partnerstwo lokalne jest skuteczną metodą rozwoju samorządności? W: B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego. Szczecin–Wałcz: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
19.Wankiewicz, B. (2009). Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązania modelowe. Warszawa: CeDeWu.