Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020

Autorzy: Magdalena Kogut-Jaworska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług

Bogdan Wankiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny kontrakt samorządowy instnnnent zintegrowany inwestycje rozwój lokalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (153-164)
Klasyfikacja JEL: H72 H63 H62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na samorządach spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Samorządy terytorialne we współpracy z przedsiębiorcami, sektorem edukacji i nauki, a także organizacji pozarządowych w ramach negocjowanego narzędzia stały się ważnymi podmiotami w planowaniu i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju lokalnych samorządów. Ścisła współpraca pomiędzy samorządami wszystkich szczebli umożliwi efektywną dystrybucję funduszy europejskich w ramach projektu RPO na lata 2014-2020. Ideą kontraktu samorządowego jest koncentracja terytorialna interwencji i zasobów wokół przedsięwzięć progospodarczych. Oznacza to, że zaplanowane w kontraktach projekty priorytetowe realizowane przez samorządy powinny być spójne z projektami realizowanymi przez przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne) (2014). Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014- 2020. Warszawa: MIR.
2.Kogut-Jaworska, M. (2017). Nowe instrumenty finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej w latach 2014-2020. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, 238-247.
3.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: PLACET.
4.RPO (2015). Nabory 2015 nowe szanse. Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 1 (19). Pobrane z: www.rpo.wzp.pl (5.07.2017).
5.Sadowska, B. (2012). Outsourcing usług komunalnych jako element nowego zarządzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe, 724, Ekonomiczne Problemy Usług, 97, 157-167.
6.Stawasz, D., Wiśniewska, M. (2015). Ogólna charakterystyka innowacyjnego zarządzania na poziomie lokalnym. W: Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samo¬rządu terytorialnego (s. 8-18). Łódź: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (2013). Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Szczecin: Wydział Zarządzania Strategicznego.
8.Wankiewicz, B. (2016). Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej. W: G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne (s. 143-155). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.