Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym

Autorzy: Bogdan Idzikowski
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna regionalizm aktywizacja społeczności lokalnych animacja kultury lokalnej enklawy społeczne
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (63-79)

Abstrakt

Artykuł jest efektem badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie”. Pokazano w nim trzy przypadki lokalnych animatorów kultury. Objęci badaniami animatorzy realizują odmienne strategie animacyjne (strategie wyzwalania inicjatyw społecznych i oddolnej aktywności), które w artykule powiązano z socjologicznymi koncepcjami enklaw społecznych. Autor ujawnia potencjał enklawotwórczy tych strategii. Proponuje także koncepcję enklaw społecznych, wiążącą enklawy z teoriami elit społecznych i subkultur.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Enklawy życia społecznego 2007, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Enklawy życia społecznego. Kontynuacje 2009, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Gliń