Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)

Autorzy: Patrycja Żeglań
Uniwersytet Rzeszowski

Marian Rzepko
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: rozwój regionalny turystyka regionalne organizacje turystyczne Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:8 (113-120)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia związane z działalnością regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ów) w Polsce, bazując na inicjatywach podejmowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną (PROT). Przedstawiono ponadto możliwości rozwoju regionalnego destynacji, jakie pojawiają się dzięki rozwijaniu gospodarki turystycznej w regionie. W pracy zastosowano analizę danych zastanych, czyli technikę desk research, polegającą na analizie danych wtórnych, jak również analizę treści (literatura przedmiotu, czasopisma naukowe, akty prawne, źródła elektroniczne) i studium przypadku działalności jednej z regionalnych organizacji turystycznych - Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT),
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abou-Shouk, M.A. (2017). Destination management organizations and destination marketing: adopting the business model of e-portals in engaging travel agents. Journal of Travel & Tourism Marketing, 10, 1—11. Borzyszkowski, J. (2013). Współczesne wyzwania destination management organizations (DMO). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 303, 57-65.
2.Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Wanhill, S. (1993). Tourism. Principles&Practice. United Kingdom: Pitman Pub¬lishing.
3.Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracow¬ania, 442.
4.European Commission (2000a). Towards Quality Coastal Tourism: Integrated Quality Management (IQM) of coastal tourism destinations. Brussels: Enterprise Directorate-General - Tourism Unit.
5.European Commission (2000b). Towards Quality Urban Tourism: Integrated Quality Management (IQM) of urban tourism destinations. Brussels: Enterprise Directorate-General - Tourism Unit.
6.Gryszel, P. (2005). Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki tury¬stycznej. W: A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna. Szczecin-Kopenhaga: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Gunn, C.A., Var, T. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. Oxford: Routledge.
8.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydaw¬nictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
9.McIntosh, R.W., Goeldner, C.R., Brent Ritchie, J.R. (1995). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York: Wiley.
10.Markowski, T. (1996). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność regionów. Łódź: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.
11.McIntyre, G., Hetherington, A., Inskeep, E. (1993). Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners. Madrid: WTO.
12.Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania roz¬woju do zarządzania strategicznego. Kraków: Proksenia.
13.Panasiuk, A. (2009). Instrumenty polityki turystycznej w regionie, W: Gospodarka turystyczna w regionie Przedsię¬biorstwo. Samorząd. Współpraca. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 50.
14.Panasiuk, A. (2017). Regulacje rynku turystycznego. W: A. Panasiuk (red.), Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów. Rozprawy i Studia, (MXLVII) 973. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze¬cińskiego.
15.Szostak, D. (2006). Klaster jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki turystycznej. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpra¬ca. Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach.
16.Zielińska-Szczepkowska, J. (2013). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w województwie warmińsko-ma¬zurskim na przykładzie Elbląskiego Klastra Turystycznego (EKT). W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Olsztyn: Wydawnictwo Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.
17.Volgger, M., Pechlaner, H. (2014). Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. Tourism Management, 41, 64-75.
18.Walas, B. (red.) (2011). Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
19.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1989 nr 96, poz. 603.
20.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Dz.U. nr 62, poz. 689.
21.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104.
22.unwto.org (20.02.2017) pot.gov.pl (20.05.2017, 12.11.2017) prot.rzeszow.pl (27.05.2017) podkarpackie.travel.pl (27.05.2017) euskyroute.eu (20.04.2017)