Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"

Autorzy: Ewa Kasperska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: impreza biegowa wolontariat Stowarzyszenie Sport Rekreacja Wolontariat „SFX”
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:9 (121-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Za przykład posłużyło Stowarzyszenie „SFX”, zajmujące się organizacją imprez biegowych. Specyfika organizacji takich imprez wymaga udziału w nich znaczącej liczby wolontariuszy. Główną tego przyczyną są koszty, które dzięki pracy wolontariatu ulegają istotnemu ograniczeniu. Jest to znacząca oszczędność dla organizatora, ale i realna możliwość zorganizowania imprezy z zachowaniem stosunkowo niewielkiego wpisowego dla biegacza. Dofinansowanie zewnętrzne, środki od sponsorów i wpisowe biegaczy pozwalają pokryć tylko podstawowe zobowiązania, zatem nieodpłatna pomoc wolontariuszy jest dla organizatora nieodzowna. Wkład wolontariatu w organizację i wykonanie imprezy jest tym samym warunkiem jej realizacji i oznacza bardzo różnorodne zadania dla wolontariuszy, co zostało szerzej omówione w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Podstawowe dane o sektorze non profit w 2015 roku (2017). GUS. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl (20.10.2017).
2.Podział dotacji na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Pobrane z: http://bip.koszalin.pl/ (20.10.2017).
3.Statut Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (2011). Pobrano z: http://www.tkkf.koszalin.pl.
4.Statut Stowarzyszenia Sport, rekreacja i wolontariat SFX. Pobrane z: http://stowarzyszenie.sfx.org.pl.
5.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989, nr 20n poz. 104, z późn. zm.
6.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. 2009, nr 62, poz. 504, z późn. zm. Wolontariat w organizacjach - 2016 r. Wstępne wyniki badania „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” (2016). GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl (20.10.2017).
8.http://5.biegnijmy.pl/ (20.10.2017)
9.http://kurs.biegnijmy.pl/ (20.10.2017)
10.http://xbg.com.pl/ (20.10.2017)
11.http://www.biegigorskie.pl (20.10.2017)