Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)

Autorzy: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: wolontariat motywacje promocja atrakcje turystyczne ŚDM
Data publikacji całości:2018-04-27
Liczba stron:9 (139-147)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie pobudek wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży oraz ich roli w promocji walorów turystycznych miejsca organizacji tego wydarzenia. W oparciu o kwerendę literatury wskazano istotę i rodzaje wolontariatu jako formy aktywności społecznej. W części empirycznej, bazując na informacjach pochodzących z sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego wśród uczestników ŚDM Kraków 2016, podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie były motywy udziału wolontariuszy w tym religijnym wydarzeniu? Czy zwiedzali oni lokalne atrakcje turystyczne? Czy mają zamiar turystycznie rekomendować miasto swoim znajomym? Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wolontariusze w mniejszym odsetku niż inni pielgrzymi traktowali udział w ŚDM jako peregrynację religijną, ale na równi z nimi zwiedzali krakowskie zabytki i okoliczne walory turystyczne, a także deklarowali zamiar polecenia miasta rodzinie i znajomym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bertrand, O. (red.). (2008). Breaking Down Barriers. 1945—1975. 30 Years of Voluntary Service for Peace with Service Civil International. Geneva: Service Civil International.
2.Gallarza, M.G., Arteaga, F., Floristán, E., Gil, I. (2009). Consumer Behavior in a Religious Event Experience: An Empirical Assessment of Value Dimensionality among Volunteers. International Journal of Culture, Tourism
3.& Hospitality Research, 5(2), 165-180.
4.Geudens, T. (2013). T-KIT. International Voluntary Service. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
5.Góral, A. (2017). Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016. W: E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (s. 45-70). Kraków: SGiPM. Górecki, M. (1999). Wolontariat. W: T. Pilch, D. Lalak (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
6.Górecki, M. (2013). Wolontariat - idea, organizacja, doświadczenia. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 1, 81-109.
7.Hustinx, L., Vanhove, T., Declercq, A., Hermans, K., Lammertyn, F. (2005). Bifurcated Commitment, Priorities, and Social Contagion: The Dynamics and Correlates of Volunteering within a University Student Population. British Journal of Sociology of Education, 4(26), 523-538.
8.Imizcoz, E.F., Francés, D.S., Moreno, F.A., Gardó, T.F., Gallarza Granizo, M.G. (2013). Value, Satisfaction and Loyalty in Volunteerism. Application to a Religious Megaevent. ESIC Market Economics and Business Journal, 44 (3), 109-131.
9.Klimaszewska, H., Opalach, C. (2005). Wolontariat hospicyjny - analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci. W: J. Makselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne (s. 279-300). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie.
10.Moroń, D. (2009). Wolontariat w trzecim sektorze. Wrocław: Prawo i Praktyka.
11.Pokojska, W., Pudełko, A. (2017). Światowe Dni Młodzieży w liczbach. Podsumowanie. W: E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny (s. 25-43). Kraków: SGiPM.
12.Seweryn, R. (2012). Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 24-34.
13.Seweryn, R. (2017). Uczestnicy megawydarzenia ŚDM - (nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r.?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 519-528.
14.Smith, D.H. (1994). Determinants of Voluntary Association Participation and Volunteering: A Literature Review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 23(3), 243-263.
15.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
16.Wilson, J., Musick, M. (1997). Who Cares? Toward Integrated Theory of Volunteer Work. American Sociological Review, 62(5), 694-713.