Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Diagnosis of functioning of National Parks in Poland in their socioeconomic environment
(Diagnoza funkcjonowania parków narodowych w Polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym)

Autorzy: BARTŁOMIEJ WALAS
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Leisure and Tourism Department

WOJCIECH FEDYK
The University School of Physical Education in Wroclaw, Faculty of Physical Education, Department of Tourism

TOMASZ PASIERBEK
The University College of Tourism and Ecology in Sucha Beskidzka, Leisure and Tourism Department Babia Góra National Park

SANDOR NEMETHY
University of Gothenburg, Department of Conservation
Słowa kluczowe: park narodowy gmina otoczenie konflikt współpraca społeczność lokalna
Data publikacji całości:2018-10-01
Liczba stron:11 (69-79)
Klasyfikacja JEL: Q50 Q26 Q34 Q56 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na podstawie badań wśród pracowników i społeczności lokalnej wszystkich parków narodowych w Polsce przeprowadzonych w oparciu o pogłębione wywiady oraz grupy fokusowe dokonano identyfikacji i diagnozy postaw i stanu współpracy zarządzających parkami ze społecznością gmin przyległych (samorządem terytorialnym, mieszkańcami, przedsiębiorcami). Wykorzystując technikę PESTEL ustalono obszary wymagające mo¬dyfikacji regulacji prawnych oraz budowania relacji z otoczeniem, pozwalających na skuteczny i efektywny rozwój parku narodowego. Na tej podstawie na dalszych etapach badań powstaną modele zarządzania wyznaczonym obszarem zrównoważonego rozwo¬ju z parkiem narodowym obejmujących wszystkich interesariuszy (park, mieszkańcy, lasy państwowe, samorząd terytorialny, Natura 2000, przedsiębiorcy i odwiedzający), które w możliwie największym stopniu postawią wskazanych interesariuszy w pozycji „win-win”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of April 16 2004, on the nature protection. Journal of Laws No. 92, item 880.
2.Babczuk, A., Kachniarz, M. (2015). Polskie parki narodowe - ujęcie instytucjonalne. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40, 203-213.
3.Babczuk, A., Kachniarz, M. (2015). System finansowania parków narodowych w Polsce — stan obecny i kierunki pożądanych zmian. Jelenia Góra: Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.
4.Bożętka, B. (1995). Antropopresja na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego na tle konfliktowości i problemu sąsiedztwa. In: A. Kostrzewski (ed.), Funkcjonowanie geoekosystemu Solińskiego Parku Narodowego w warunkach zmiany granic parku i narastającej antropopresji. Klify, Vol. 2, Międzyzdroje.
5.Hibszer, A. (2008). Od konfliktów do współpracy — wybrane aspekty przezwyciężania konfliktów społecznych w polskich parkach narodowych. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, PTG, 37, 179-186.
6.Hibszer, A. (2013). Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych, Uniwersytet Śląski, Katowice. Hibszer, A., Partyka, J. (2009). Otulina parku narodowego - strefa ochronna czy strefa (potencjalnych) zagrożeń? Przykład Ojcowskiego Parku Narodowego. In: A. Andrzejewska, A. Lubański (eds.), Trwałość i efektywność ochrony przy¬rody w polskich parkach narodowych (pp. 55-65). Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.
7.Królikowska, K. (2007). Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
8.Kruczek, Z. (2017). Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011—2015. Kraków: Proksenia.
9.Kulczyk-Dynowska, A. (2016). Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania obszaru chronionego - przykład Wolińskiego Parku Narodowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 418, 188-197.
10.Odrowąż-Pieniążek, I., Woźniak, J. (1997). Negocjacje, jako strategia rozwiązywania konfliktów w sporach pomiędzy parkami narodowymi a samorządami. Człowiek i Środowisko, 1 (21), 87-95.
11.Olko, J. (2011). Ochrona przyrody w parkach narodowych Małopolski w świadomości wybranych grup społecznych. Praca doktorska. Kraków: Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński.
12.Raj, A. (2018). Polskie Parki Narodowe- wspólne dobro. Materiał niepublikowany (prezentacja podczas warsztatu diagnostycznego).
13.Sawicki, J., Zaręba, D. (eds.) (1998). Społeczności lokalne a tereny prawnie chronione. Materiały z Warsztatów Terenowych. Kraków - Zawoja: PKE ZG SPN.
14.Skawiński, P. (2013). Percepcja społeczna ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym: wsparcie czy przesz¬koda? Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 61-69.
15.Solon, J. (2005). Czy obecna ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów „człowiek - przyroda” w polskich parkach narodowych? In: A. Hibszer, J. Partyka (eds.), Między ochroną przy¬rody a gospodarką — bliżej ochrony. Konflikty człowiek — przyroda w obszarach prawnie chronionych w Polsce (pp. 9-17). Sosnowiec-Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy.