Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Tourist consumption of a contemporary city - a transgenerational analysis
(Konsumpcja turystyczna współczesnego miasta - analiza międzypokoleniowa)

Autorzy: JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ
University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Institute of Urban Geography and Tourism Studies, CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation, Portugal

MAREK NOWACKI
WSB University in Poznań Institute of Social and Economic Sciences
Słowa kluczowe: segmentacja pokoleniowa turystyka miejska miasto postindustrialne
Data publikacji całości:2018-12-20
Liczba stron:9 (7-15)
Klasyfikacja JEL: I31 J11 R12 Z32 Z38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Refleksja nad współczesnym charakterem ruchu turystycznego w mieście, zwłaszcza celami przyjazdu do miasta oraz sposobami spędzania czasu przez osoby je odwiedzające, pokazuje kształtujące się nowe wzorce turystyki miejskiej. Jednocześnie wiele prac na temat popytu turystycznego, zwłaszcza w perspektywie przemian społeczno-demo¬graficznych, akcentuje różnice między pokoleniami w preferencjach i zachowaniach turystycznych. W dotychczasowych badaniach nad turystyką miejską wyraźnie brakuje perspektywy międzygeneracyjnej uwzględniającej empirycznie kohorty pokoleniowe. Celem artykułu jest określenie różnic między pokoleniami Polaków w turystyce miejskiej (w kontekście miasta poprzemysłowego). Materiał źródłowy pracy stanowią wyni¬ki badań ruchu turystycznego w Łodzi prowadzonych w 2009 i 2016 roku, na których oparto dalszą segmentację pokoleniową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrova, A., Rogova, S., Sluka, N. (2011). Miasta globalne w systemie ośrodków turystyki międzynarodowej, In: B. Włodarczyk (ed.), Turystyka (pp. 137-152). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2.Ashworth, G. (2009). Questioning the urban in urban tourism. In: G. Maciocco, S. Serreli (eds.), Enhancing the City (pp. 207-220). Dordrecht: Springer.
3.Ashworth, G., Page, S. J. (2011). Urban tourism research: recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 1 (32), 1-15.
4.Chen, S.C., Shoemaker, S. (2014). Age and Cohort Effects: The American Senior Tourism Market. Annals of Tourism Research, 48, 58-75.
5.Clark, T.N. (2004). The City as an Entertainment Machine. Research in Urban Policy. Oxford: Elsevier.
6.Corbisiero, F., Ruspini, E. (2018). Special Issue: Millennials and Generation Z: Challenges and Future Perspectives for International Tourism. Journal of Tourism Futures, 1 (4), 3-104.
7.Gardiner, S., Grace, D., King, C. (2014). The Generation Effect: The Future of Domestic Tourism in Australia. Journal
8.of Travel Research, 6 (53), 705-720.
9.Gotham, K. (2018). Assessing and Advancing Research on Tourism Gentrification. Via. Tourism Review, 13.
10.DOI: 10.4000/viatourism.2169.
11.Hall, C.M., Williams, A. (2002). Tourism and Migration: New Relationships Between Production and Consumption. London: Kluwer Academic.
12.Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013). Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 291, 163-179.
13.Huang, Y., Petrick, J. F. (2009). Generation Y’s Travel Behaviours: A Comparison with Baby Boomers and Generation X. In: P. Bakendorff, G. Moscardo, D. Pendergast (eds.), Tourism and generation, (pp. 27-37). Oxfordshire: CABI.
14.Kachniewska, M. (2014). Pokolenie Y jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego. In: Z. Kruczek, W. Banasik (eds.),
15.Dynamika przemian rynku turystycznego (pp. 7-19). Warsaw: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.
16.Kotus, J., Rzeszewski, M., Ewertowski, W. (2015). Tourists in the Spatial Structures of a Big Polish City: Development of an Uncontrolled Patchwork or Concentric Spheres? Tourism Management, 50, 98-110.
17.Kowalczyk, A., Derek, M. (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
18.1 Socjologiczny, 1 (77), 311-325.
19.Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tourism Trends among Generation Y in Poland. Tourism, 2 (22), 15-20.
20.Kowalczyk-Anioł, J., (2013). Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów - baby boomers versus pokolenie przedwojenne. In: R. Pawlusiński (ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (pp. 135-149). Cracow: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Tourism Development in Łódź in 2000-2014: Directions and Character of Change. Tourism,
22.2 (25), 107-115.
23.Kowalczyk-Anioł, J. (2017). Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych. In: B. Włodarczyk (ed.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku (pp. 43-70). Łódź: Instytut Geografii Miast i Turyzmu.
24.Kowalczyk-Anioł, J. (2018). Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, 154, 35-54.
25.Lebrun, A.M. (2014). Representations of a Destination City Break. Analysis Based on Free Associations. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2 (31), 195-210.
26.Liszewski, S. (ed.) (2010). Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
27.Matczak, A. (2017). Turystyka w strukturze funkcjonalnej dużego miasta. Przykład Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis.
28.Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, 127-139.
29.Markiewicz-Patkowska, J., Pytel, S., Widawski, K., Oleśniewicz, P (2018). Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 99-106.
30.Meyer, B., Niezgoda, A. (2018). The Impact of the Perception of Leisure on Recreational and Tourism Spaces in an Urban Area. Tourism, 1 (28), 47-52.
31.Mokras-Grabowska, J. (2018). New Urban Recreational Spaces. Attractiveness, Infrastructure Arrangements, Identity. The Example of the City of Łódź. Miscellanea Geographica, 4 (22), 219-224.
32.Monaco, S. (2018). Tourism and the New Generations: Emerging Trends and Social Implications in Italy. Journal of Tourism Futures, 1 (4), 7-15.
33.Pennington-Gray, L., Fridgen, J.D., Stynes, D. (2003). Cohort Segmentation: An Application to Tourism. Leisure Sciences, 25, 341-361.
34.Ruspini, E., Melotti, M. (2016). How is the Millennial Generation Reshaping Cities and Urban Tourism. Conference: Urban Planning and Tourism Consumption. Hebrew University of Jerusalem.
35.Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego.
36.Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 171-177.
37.Seweryn, R. (2017). Pokolenie Baby Boomers na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków. Marketing i Zarządzanie, 2 (48), 105-116.
38.Smith, M.K., Egedy, T., Csizmady, A., Jancsik, A., Olt, G., Michalkó, G. (2018). Non-planning and Tourism Consumption in Budapest’s Inner City. Tourism Geographies, 3 (20), 524-548.
39.Spirou, C. (2011). Urban tourism and urban change: Cities in a global economy. New York: Routledge.
40.Veiga, C., Aguas, P., Custódio Santos, M., Santos, J.A.C. (2017). Are Millennials Transforming Global Tourism?
41.Challenges for Destinations and Companies. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 6 (9), 603-616. Wiktorowicz, J., Staszewska, E., Kuba, M., Warwas, I., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016).
42.Pokolenia — co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warsaw: Wolters Kluwer.
43.Zajadacz, A. (2014). Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki. In: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (eds.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki (pp. 55-67), Warsaw: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Kraj”.
44.Zmyślony, P. (2016). Global Challenges, Local Sensitivities: Towards Internationalization of City Tourism Management.
45.Current Issues of Tourism Research, 1 (5), 30-37.