Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
The role of local communities in sustainable tourism development - Noteć River Valley case study
(Rola społeczności lokalnych w rozwoju turystyki zrównoważonej - przykład Doliny Noteci)

Autorzy: HANNA MICHNIEWICZ-ANKIERSZTAJN
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography

ALICJA GONIA
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Geography

ANNA DŁUŻEWSKA
Marie Curie-Skłodowska University, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Słowa kluczowe: ekoturystyka społeczności lokalne obszary chronione turystyka zrównoważona produkt turystyczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (181-191)
Klasyfikacja JEL: Z13 Z32 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie zakresu zaangażowania społeczności lokalnych i lokalnych przedsiębiorstw w rozwój usług ekosystemu kulturowego na obszarach wiejskich, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonej turystyki. Autorzy omawiają, czy, w jaki sposób i dlaczego, społeczności lokalne tworzą produkty i infrastrukturę ekoturystyczną na obszarach, na których zasoby przyrodnicze i kulturowe podlegają ścisłej kontroli. Niniejsza praca opiera się na badaniach terenowych prowadzonych w cennym przyrodniczo rejonie doliny Noteci, będącej częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Przeprowadzono 6 ukierunkowanych wywiadów z pracownikami wskazanych organizacji oraz z mieszkańcami zaangażowanymi w tworzenie oferty turystyki zrównoważonej i ekoturystyki. Wyniki wskazują, że społeczność lokalna coraz częściej zdaje sobie sprawę z korzyści związanych z funkcjonowaniem na obszarach chronionych i wykorzystuje lokalne zasoby naturalne i kulturowe w celu rozwoju na swoim obszarze zrównoważonej turystyki, w tym ekoturystyki. Staje się to dodatkowym, a dla niektórych głównym źródłem dochodu. Jednocześnie chronione jest lokalne dziedzictwo kulturowe, będące priorytetowym miernikiem Unii Europejskiej. Na szerszą skalę takie działania mają szansę rozwinąć się w dolinie Noteci, przy specjalistycznym i finansowym wsparciu, a także, przy wzroście wiedzy mieszkańców na temat idei ekoturystyki oraz ich świadomym zaangażowaniu w działania na rzecz jej rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balinska-Grzelak, A. (2012). Rola partycypacji spolecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 20, 9-18.
2.Beaumont, N., Dredge, D. (2010). Local tourism governance: a comparison of three network approaches, Journal of Sustainable Tourism, 1 (18), 7-28.
3.Buta, N., Holland, S.M., Kaplanidou, K. (2014). Local communities and protected areas: The mediating role of place at¬tachment for proenvironmental civic engagement. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 5—6, 1-10.
4.Choi, H., Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. Tourism Management, 27, 1274-1289.
5.Dluzewska, A. (2016). Cultural ecosystem services - framework, theories and practices. Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development, 1 (12), 101-110.
6.Esparcia, J. (2014). Innovation and networks in rural areas. An analysis from European innovative Project. Journal of Rural Studies, 34, 1-14.
7.Fagioli, F.F., Diotallevi, F., Ciani, A. (2014). Strengthening the sustainability of rural areas: the role of rural tourism and agritourism. Rivista di Economia Agraria, 2—3, 155-169.
8.Fassin, Y., Van Rossem, A., Buelens, M., (2011). Small-Business Owner-Managers’ Perceptions of Business Ethics and CSR-Related Concepts. Journal of Business Ethic, 3 (98), 425-453.
9.Gascon, J. (2013). The limitations of community-based tourism as an instrument of development cooperation: the value of the Social Vocation of the territory concept. Journal of Sustainable Tourism, 5 (21), 716-731.
10.Godfrey, K.B. (1998). Attitudes towards ‘sustainable tourism’ in the UK: a view from local government. Tourism Management, 3 (19), 213-224.
11.Gralak, K. (2018). Partycypacja społeczna i jej znaczenie w rozwoju. Turystyka i rekreacja, 1 (21), 153-164.
12.Hiwasaki, L. (2003). Tourism in Japan’s Parks and Protected Areas: Challenges and Potential for Sustainable Development.
13.International Review for Environmental Strategies, 1 (4), 107-126.
14.Iorio, M., Corsale, A. (2014). Community-based tourism and networking: Viscri, Romania. Journal of Sustainable Tourism, 2 (22), 234-255.
15.Kuźniar, W. (2015). Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2 (42), 296-305.
16.Lokalna Strategia Rozwoju LGD Gminy Powiatu Świeckiego Retrieved from: http://www.lgdswiecie.pl.
17.Lokalna Strategia Rozwoju LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Retrieved from: http://www.fundacja-krajna-paluki.pl/
18.Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 LGD Vistula - Terra Cumensis - Rozwój przez tradycję. Retrieved from: http://www.lgdvistula.org.
19.Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 LGD Zakole Dolnej Wisły. Retrieved from: http://www.zakolewisly.pl.
20.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Trzy Doliny na lata 2009-2015. Retrieved from: http://www.trzydoliny.eu.
21.Marks-Krzyszkowska, M., Jeziorska-Biel, P. (2017). Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystyki Żuławek. Studia Obszarów Wiejskich, 46, 7-25.
22.Puhakka, R. (2008). Increasing role of tourism in Finnish National Parks. Fennia, 1 (186), 47-58.
23.Rist, S., Chidambaranathan, M., Escobar, C., Wiesmann, U., Zimmermann, A. (2007). Moving from sustainable manage¬ment to sustainable governance of natural resources: The role of social learning processes in rural India, Bolivia and Mali. Journal of Rural Studies, 23, 23-37.
24.Ruhanen, L., 2013. Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? Journal of Sustainable Tourism, 1 (21), 80-98.
25.Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., Hansen, E.G. (2016). Business Models for Sustainability: A Co-Evolutionary A Local analysis of Sustainable Entrepreneurship, Innovation, and Transformation. Organization & Environment, 3 (29), 1-26.
26.Saufi, A., O’Brien, D., Wilins, H. (2014). Inhibitors to host community participation in sustainable tourism development in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 5 (22), 801-820.
27.Wearing, S., McDonald, M. (2002). The development of community based tourism: Re-thinking the Relationship Between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. Journal of Sustainable Tourism, 3 (10), 191-206.